จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0430.2167.1184.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน48,844.1536,798.0024.7 %5.0103.60107.59-3.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,575.181,836.5128.7 %5.0544.28206.9762.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน8,135.36715.0091.2 %5.03,071.8733.7998.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน10,099.614,358.1356.8 %5.03,092.45660.7478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,489.60853.0081.0 %5.0303.3450.5383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,277.22282.0091.4 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ12,768.12206.0098.4 %5.0223.4734.8884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,798.53385.0089.9 %5.0174.4533.6780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,451.28359.0089.6 %5.0276.9949.2882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,601.21373.0089.6 %5.0548.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,102.36130.0096.8 %5.0199.9833.1983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,054.9095.0097.7 %5.0394.5151.1787.0 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,717.042,944.9637.6 %5.0436.4628.9793.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,456.072,127.4252.3 %5.01,076.76605.8243.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,279.311,284.0060.8 %5.0905.58615.0132.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,960.97705.0076.2 %5.0696.41202.6170.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,596.52425.0083.6 %5.0347.84273.9821.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,696.94995.0073.1 %5.0715.45541.7724.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,776.161,028.0042.1 %5.0403.41533.89-32.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,177.541,128.3373.0 %5.01,323.94645.7151.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,636.43718.0080.3 %5.0943.65187.1680.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน13,224.807,146.5246.0 %5.01,647.241.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,065.41965.0068.5 %5.0791.52254.6067.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,589.841.0099.9 %5.050.6618.2064.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,766.39299.0089.2 %5.0674.1367.4590.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,550.14395.0084.5 %5.0544.31469.1513.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,624.541,681.0053.6 %5.0615.10429.5630.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,669.382,117.1154.7 %5.01,323.961,768.72-33.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,274.63878.0079.5 %5.01,228.89732.8540.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,532.981,689.0052.2 %5.0639.35149.9376.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน11,471.636,656.5342.0 %5.01,761.3333.6998.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,431.83867.0074.7 %5.0639.36332.5048.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,335.252,178.40-63.1 %0.0867.58441.8549.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,341.181,806.0045.9 %5.01,057.74327.6769.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,322.68745.4377.6 %5.0924.45399.7356.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,156.651,938.0038.6 %5.0677.4233.7995.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,188.831,896.0079.4 %5.0458.37209.0054.4 %5.0
รจจ.ลำพูน 50,132.8042,803.7914.6 %5.01,089.32681.6737.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,495.8389.0096.4 %5.0499.12156.5168.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,806.721,948.0059.5 %5.0799.25294.5063.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน8,582.811,128.0086.9 %5.0563.33141.6574.9 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,704.004,187.0026.6 %5.01,228.89298.3775.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,675.081,211.2554.7 %5.0696.4380.7588.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน9,374.571,133.0087.9 %5.0753.48244.9767.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 137,951.405,911.7884.4 %5.01,060.44445.5858.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 237,633.276,281.1683.3 %5.01,440.64861.1240.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,388.472,871.0034.6 %5.0424.47383.629.6 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน56,325.5633,249.7841.0 %5.01,319.15494.0062.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน50,706.058,157.5583.9 %5.0730.08519.9928.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 25,536.368,405.0067.1 %5.0606.571,097.21-80.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง13,979.799,209.0034.1 %5.0592.49161.5072.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,457.928,613.01-1.8 %0.01,464.70218.9085.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,749.642,599.9830.7 %5.0715.45252.7864.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,426.35417.0082.8 %5.0468.22240.1848.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน32,178.697,795.9975.8 %5.03,828.732,753.5228.1 %5.0
รวม 572,146 235,017 58.92 % 48,609 19,962 58.93 %