จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,528.25608.0082.8 %5.0294.73146.0150.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,086.044,679.768.0 %4.0922.21228.1275.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,426.891,420.0067.9 %5.0503.9177.9184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,732.4910,008.0536.4 %5.02,500.38572.1377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 226,015.8926,718.47-2.7 %0.04,569.431,092.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,420.821,890.0070.6 %5.0380.3856.2385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว6,033.661,940.0067.8 %5.0351.6551.7585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,877.191,318.0073.0 %5.0285.62110.5961.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,341.516,519.1511.2 %5.0461.9885.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,671.331,992.0057.4 %5.0277.8476.0072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,524.71670.5087.9 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,814.471,685.0071.0 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,764.90672.0085.9 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,137.065,772.28-12.4 %0.01,036.15439.7557.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,413.967,250.31-33.9 %0.01,295.10536.9458.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,156.622,234.0056.7 %5.0903.04612.0932.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,484.032,830.7956.3 %5.0881.60309.4664.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,536.881,081.0069.4 %5.0484.79335.8130.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,046.53904.0070.3 %5.0370.59229.8438.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,238.494,316.64-1.8 %0.0865.001,003.18-16.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์17,798.247,488.0057.9 %5.01,917.67892.8753.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,562.829,315.60-67.5 %0.01,723.111,385.7719.6 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,599.56179,116.00-863.0 %0.05,703.25630.3288.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,624.257,464.00-32.7 %0.06,251.142,016.7267.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,874.782,369.00-26.4 %0.0380.40747.42-96.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,346.944,558.1714.8 %5.0975.41579.0040.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,019.762,051.0049.0 %5.0751.11392.4747.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,435.3218,428.66-95.3 %0.01,188.27174.1485.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,258.697,077.502.5 %1.02,229.87215.6590.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,883.502,982.0038.9 %5.0807.96180.4177.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,693.991,357.0063.3 %5.0446.6062.1986.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,373.371,709.0060.9 %5.0538.04285.1447.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,934.684,966.38-26.2 %0.0674.84172.7974.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,425.3420,711.90-222.3 %0.01,125.89188.2883.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี11,315.443,635.5167.9 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,269.201,654.0061.3 %5.0446.65170.7061.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,936.6014,550.91-109.8 %0.01,647.96103.9293.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,556.5910,908.0019.5 %5.01,513.60882.5541.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,209.45495.0095.6 %5.0541.73264.3651.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,963.973,113.0021.5 %5.0712.88341.5152.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,284.692,381.0054.9 %5.0731.89320.1556.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,157.722,197.6357.4 %5.0750.91406.0345.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี6,091.964,441.0027.1 %5.0674.8471.0889.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,240.737,552.0043.0 %5.0571.33408.5028.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 51,807.6651,983.66-0.3 %0.0718.16938.97-30.7 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 131,802.1692,372.5329.9 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี20,679.8618,416.9510.9 %5.0411.56284.0031.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง45,087.2537,622.0116.6 %5.0805.77810.00-0.5 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,796.44118,648.88-342.8 %0.01,048.31505.5051.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,460.7118,828.00-80.0 %0.02,414.162,174.849.9 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,838.431,260.0078.4 %5.01,116.02147.3286.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,727.317,766.28-0.5 %0.01,321.39305.8376.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,645.143,907.6215.9 %5.0769.92518.1832.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,309.3416,280.0015.7 %5.02,481.37608.0075.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,291.184,255.4432.4 %5.0826.97422.7448.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต34,908.91103,680.00-197.0 %0.01,937.18496.1374.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,425.583,101.44-27.9 %0.0560.70117.6979.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 145,944.0213,368.0070.9 %5.01,005.48194.1480.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,986.3010,653.9053.7 %5.01,073.64548.4248.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)29,170.4711,931.9359.1 %5.01,762.72798.5054.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,558.471,452.0043.2 %5.0317.58441.74-39.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี149,642.3921,204.0085.8 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 80,076.3582,684.00-3.3 %0.01,419.38656.4053.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,659.187,587.1561.4 %5.0439.261,003.21-128.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,069.2120,688.00-408.4 %0.01,252.87980.0021.8 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี388,104.38175,920.0054.7 %5.010,008.141,410.0485.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0627.86206.2567.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,030.872,890.4128.3 %5.0731.89614.8416.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,391.47619.0074.1 %5.0294.52277.795.7 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี27,401.2710,587.0061.4 %5.06,051.653,666.8039.4 %5.0
รวม 1,456,924 1,242,740 14.70 % 95,027 36,783 61.29 %