จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,443.98426.0082.6 %5.0626.47268.6557.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง15,562.849,456.0039.2 %5.064.61218.04-237.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,597.104,483.302.5 %1.091.930.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,127.27732.0076.6 %5.0949.74370.3161.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,942.961,125.0061.8 %5.0854.6651.6994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง15,648.7511,232.0028.2 %5.03,269.69782.8076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,798.361,849.0061.5 %5.0400.2794.0576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,391.42636.0085.5 %5.0296.9737.7787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,156.79208.0095.0 %5.0273.0624.9990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,686.87374.0089.9 %5.0223.1484.3762.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,545.08200.0094.4 %5.0260.4646.4282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,521.92376.0089.3 %5.0484.4550.8089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,413.90138.0096.0 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,493.48327.0090.6 %5.0440.5034.8892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,502.10184.0094.7 %5.0240.7363.4073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,469.97222.0093.6 %5.0449.993.5199.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,564.82254.0092.9 %5.0478.7553.9988.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,220.855,234.5815.9 %5.01,596.281,615.00-1.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,866.181,517.0060.8 %5.01,273.01875.9031.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,935.25892.0069.6 %5.0854.66603.5329.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 29,428.9410,713.00-13.6 %0.04,256.562,716.3036.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,516.50283.0088.8 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,381.021,653.0069.3 %5.01,577.251,805.00-14.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,139.871,868.0012.7 %5.0558.951,026.00-83.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,865.33436.0091.0 %5.01,767.43643.4463.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,416.631,276.0262.7 %5.01,063.83387.9663.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,815.978,293.005.9 %2.52,452.0048.0798.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง84,391.8389,758.99-6.4 %0.0541.78116.2578.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,608.061,416.0060.8 %5.01,158.91681.1541.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,995.623,305.5017.3 %5.01,655.7788.5094.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง13,081.457,789.0040.5 %5.06,203.223,497.8043.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,824.861,790.6553.2 %5.02,047.4616.5599.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,616.721,274.0051.3 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง1,448.25131.0091.0 %5.0911.7150.3594.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,689.96502.0081.3 %5.0740.56672.609.2 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,027.861,869.0038.3 %5.0930.72260.3072.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,320.1832,272.97-506.6 %0.01,615.301,923.53-19.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,621.753,006.0046.5 %5.02,118.33549.8474.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,959.801,950.0034.1 %5.0911.71312.4865.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,282.645,876.90-11.2 %0.01,351.14195.7385.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง18,109.8815,179.0016.2 %5.02,134.68212.0090.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,600.971,356.0062.3 %5.01,158.91491.5157.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,158.141,693.0046.4 %5.01,120.88407.4063.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,455.811,730.0049.9 %5.01,044.82278.8273.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,165.591,672.6067.6 %5.01,482.19805.5645.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,233.872,488.0023.1 %5.01,025.8034.0896.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง28,168.905,670.0079.9 %5.0662.91327.7550.6 %5.0
รจก.ลำปาง 50,779.7130,861.2139.2 %5.01,257.18636.5049.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 31,820.0520,623.3135.2 %5.01,039.91347.4566.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,270.544,850.0033.3 %5.0507.00634.60-25.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,514.70598.0076.2 %5.0583.57184.4068.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,376.6532.0099.1 %5.0633.31487.8423.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง23,043.5411,978.0048.0 %5.01,891.03513.0072.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,414.33890.0073.9 %5.0835.62168.5979.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,337.384,179.003.7 %1.51,463.16281.5280.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,985.021,617.0059.4 %5.01,253.99255.2879.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,150.722,341.0025.7 %5.01,006.79546.9745.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,483.014,317.00-23.9 %0.0682.68106.0084.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง65,233.163,386.0094.8 %5.01,527.03146.9790.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 129,937.776,919.9976.9 %5.01,703.80939.1144.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 243,763.304,364.0090.0 %5.0657.03712.78-8.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 361,772.446,318.9089.8 %5.01,781.64645.2863.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง228.533,322.33-1,353.8 %0.0346.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง17,140.189,840.0042.6 %5.0896.7525,289.00-2,720.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา59,803.4013,824.0076.9 %5.0907.95646.0528.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน17,178.6816,263.575.3 %2.51,040.89541.2148.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ58,475.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,711.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง47,787.9436,432.0123.8 %5.01,050.04598.5043.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,408.588,529.00-57.7 %0.02,329.481,901.4018.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,618.942,132.0041.1 %5.01,120.88531.4152.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,627.68878.0066.6 %5.0702.53245.2165.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง22,295.9323,112.62-3.7 %0.07,123.0213,447.74-88.8 %0.0
รวม 852,189 462,727 45.70 % 85,853 72,642 15.39 %