จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,572.25552.0078.5 %5.0493.20156.2568.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์8,976.156,298.2029.8 %5.063.13100.11-58.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,388.093,705.0015.6 %5.0816.49234.8471.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,183.071,004.0068.5 %5.0740.38213.5571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์21,376.8012,231.8542.8 %5.02,166.58616.5371.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,886.04433.0088.9 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,730.50325.0093.1 %5.0211.7751.3075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,053.66690.0083.0 %5.0182.470.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,837.43406.0089.4 %5.0293.8364.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,754.29118.0096.9 %5.0264.4047.8481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,799.79421.0088.9 %5.0323.48104.6867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,816.47220.0094.2 %5.0451.51101.1177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก17,279.60219.0098.7 %5.08,145.12100.4998.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,530.534,133.0067.0 %5.01,634.161,273.0022.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,517.76956.5062.0 %5.0617.40279.1854.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,881.741,717.0055.8 %5.01,025.64513.7749.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,356.71847.0074.8 %5.01,524.96356.0076.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,100.71681.0078.0 %5.0721.37205.0371.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,436.48642.0073.7 %5.0436.14440.62-1.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,647.441,504.0073.4 %5.0798.76943.01-18.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,759.931,678.0055.4 %5.0636.21320.0949.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,987.023,022.0056.7 %5.02,413.80273.8388.7 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,288.872,279.3963.8 %5.01,158.76151.0587.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,093.479,625.00-18.9 %0.01,559.40826.5047.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,595.856,596.4737.7 %5.02,306.161,006.0556.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,674.231,179.0055.9 %5.0797.43394.2550.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,609.70284.0082.4 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,035.01415.0086.3 %5.0805.9826.5596.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,702.06484.2682.1 %5.0626.31179.4171.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,754.261,747.5083.8 %5.0835.48282.7666.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,497.692,013.0085.1 %5.01,900.701,035.5745.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,638.413,424.0048.4 %5.01,215.80484.1560.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,719.471,677.0084.4 %5.0854.50191.5877.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,401.776,820.0045.0 %5.01,558.0947.4197.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,606.37505.0086.0 %5.0987.59666.5932.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,694.361,645.0055.5 %5.0968.60470.0851.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์32,813.872,784.0091.5 %5.013,557.20147.5498.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,457.82520.0085.0 %5.0892.51137.9284.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์2,780.473,100.00-11.5 %0.0271.571.0099.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,687.331,540.0085.6 %5.0854.50517.0039.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 39,430.0426,269.8733.4 %5.0907.47290.6368.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,616.45552.0078.9 %5.0512.1949.1190.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,892.361,421.0063.5 %5.0854.50266.9568.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,862.68994.5065.3 %5.0607.29222.2663.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,781.353,856.1119.4 %5.01,026.95455.9155.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,355.38725.0078.4 %5.0836.72253.3569.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,638.764,241.7624.8 %5.0987.61199.6979.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์14,487.762,786.0080.8 %5.0359.33240.0033.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 129,188.3812,172.6658.3 %5.01,375.27233.9583.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 233,871.615,802.2882.9 %5.01,879.86451.8476.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,195.884,420.2428.7 %5.0777.00134.8982.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์62,783.7852,586.0016.2 %5.01,425.88869.4039.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์93,785.1230,882.0067.1 %5.0885.46518.4541.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์299,077.2512,918.9795.7 %5.0739.51740.88-0.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย27,375.627,560.0072.4 %5.0773.40556.9528.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์178,735.2316,042.8691.0 %5.02,397.781,253.7247.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,448.562,061.0053.7 %5.0797.45520.8634.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,095.85989.0068.1 %5.0403.31171.6857.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,128.179,270.0078.0 %5.07,157.963,580.3350.0 %5.0
รวม 1,133,674 283,993 74.95 % 80,184 23,977 70.10 %