จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,369.48214.0091.0 %5.0461.98166.0264.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่139,728.002,589.0098.1 %5.084.631.9597.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)3,834.0112,081.00-215.1 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,814.35940.0066.6 %5.0488.9350.0089.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,991.7158.0098.1 %5.0748.3587.4688.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,647.145,986.7261.7 %5.01,812.11627.2165.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่928.74760.0018.2 %5.0253.8052.1679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,574.72418.0088.3 %5.0180.4238.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,633.47312.0091.4 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,468.48448.0090.0 %5.0342.9444.6587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,577.43293.0091.8 %5.0313.3933.2589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,743.20250.0093.3 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,338.58181.0094.6 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,128.63159.0094.9 %5.0149.310.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่6,408.643,065.2752.2 %5.01,203.612,573.55-113.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,406.041,059.0068.9 %5.0994.41381.9761.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,891.31402.0086.1 %5.0777.51502.5535.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,223.391,595.7828.2 %5.0480.98303.0537.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,087.961,709.2075.9 %5.01,317.681,277.643.0 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,867.651,560.0016.5 %5.0513.73576.95-12.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่100,972.401,903.0098.1 %5.04,610.52703.7184.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่13,607.827,467.6345.1 %5.01,393.752,654.07-90.4 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่46,570.1028,692.6038.4 %5.0490.69268.8545.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,637.3215,216.49-57.9 %0.04,232.836,322.25-49.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,316.691,035.3068.8 %5.0937.38380.0059.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)10,363.687,604.2226.6 %5.04,132.06765.4581.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,754.77203.0092.6 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,223.07418.0081.2 %5.0671.16103.3584.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,587.41198.0092.3 %5.0557.05316.3543.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,118.651,105.0864.6 %5.0804.2698.9387.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ14,566.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,194.04ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ194.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,700.77862.0087.1 %5.0804.26162.5579.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,350.225,677.63-30.5 %0.01,294.1161.0895.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,925.23542.0094.5 %5.0861.311,106.98-28.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ2,223.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ477.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,785.71512.0089.3 %5.0809.35502.9537.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,768.722,994.0020.6 %5.01,070.49377.1964.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,883.192,509.0013.0 %5.0382.9688.2377.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,535.981,783.0081.3 %5.0823.29246.8870.0 %5.0
รจจ.แพร่ 30,652.5418,636.4739.2 %5.0865.57376.6456.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,176.44134.0093.8 %5.0519.02179.0565.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,884.37617.0078.6 %5.0785.25199.6074.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,214.32512.0084.1 %5.0614.10102.3883.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,682.404,182.5110.7 %5.01,184.58346.7570.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,594.511,944.9445.9 %5.01,088.53502.0953.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่6,231.939,690.95-55.5 %0.03,181.26228.7892.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)9,671.766,601.0231.7 %5.03,265.02828.7174.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 86,863.597,655.7291.2 %5.01,455.67570.1860.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 228,711.364,799.1783.3 %5.01,573.05666.2857.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่3,767.382,115.9943.8 %5.0308.00230.0025.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่81,587.4048,904.0040.1 %5.01,418.43382.7573.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่85,961.5525,405.0070.4 %5.0881.96617.4030.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่23,278.784,885.6579.0 %5.0891.87933.00-4.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่25,093.399,646.0061.6 %5.0770.05512.3333.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง24,927.1211,241.0054.9 %5.0709.33421.8940.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง36,469.3410,360.0071.6 %5.0754.79480.6536.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่11,709.416,475.2044.7 %5.01,876.601,290.7831.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,179.531,932.3939.2 %5.0823.29467.6943.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,259.76469.0092.5 %5.0538.04213.2060.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่50,583.988,908.0082.4 %5.07,481.092,501.5866.6 %5.0
รวม 986,266 297,920 69.79 % 66,004 32,960 50.06 %