จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน413.37481.00-16.4 %0.0587.7490.5784.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน22,308.4221,269.284.7 %2.075.90241.56-218.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน7,915.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,342.791,531.0064.7 %5.0796.91398.8150.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,758.631,364.0050.6 %5.0777.9029.6196.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน14,782.836,663.6054.9 %5.01,886.46563.3570.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,941.88598.0084.8 %5.0299.9785.8971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา13,969.23396.0097.2 %5.0335.6468.1379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,046.8286.0097.9 %5.0362.1294.4973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น13,370.08139.0099.0 %5.0379.60101.3773.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,163.40369.0088.3 %5.0288.3771.5475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,451.47247.0092.8 %5.0195.80106.2745.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,429.74329.0090.4 %5.0329.4948.7385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,527.81207.0094.1 %5.0394.1583.6678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,594.59285.0092.1 %5.0330.4756.6482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,909.27229.0095.3 %5.0451.51102.3877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,984.61144.0095.2 %5.0422.71100.8876.1 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,698.673,189.0032.1 %5.01,045.91511.9151.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,305.903,443.3620.0 %5.01,500.501,620.39-8.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,510.221,648.0063.5 %5.01,158.20806.1630.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,825.081,007.0064.4 %5.0853.96479.7643.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,551.61574.0077.5 %5.0681.68291.1657.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,986.021,321.0073.5 %5.01,448.541,911.55-32.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,399.701,805.2459.0 %5.01,348.522.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน25,802.561,974.2992.3 %5.06,618.681,108.6583.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,834.091,336.8872.3 %5.01,638.701,783.67-8.8 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,101.511,140.8063.2 %5.01,418.241,229.3713.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,171.405,524.4010.5 %5.01,576.57212.2986.5 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร82,170.2774,261.009.6 %4.5965.73613.8536.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,050.651,563.0061.4 %5.01,158.22454.1060.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,360.54902.0033.7 %5.072.54120.65-66.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,968.01719.0075.8 %5.0872.9749.5794.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,605.34323.0087.6 %5.0701.83458.1334.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,703.421,259.0766.0 %5.0987.55266.7973.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,708.3712,411.32-163.6 %0.01,557.531,795.34-15.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,906.182,017.2374.5 %5.03,002.75133.7995.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน4,919.814,169.0015.3 %5.01,386.3963.2795.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,314.551,254.6086.5 %5.0777.89342.3456.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,756.991,804.9852.0 %5.0737.88555.7524.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,510.651,562.0071.7 %5.0968.03380.7860.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,303.271,149.0065.2 %5.01,006.09345.0065.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,584.23859.0066.8 %5.0644.8090.6785.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,557.58971.0089.8 %5.01,119.10426.9061.9 %5.0
รจจ.น่าน 30,523.8616,814.7244.9 %5.0954.27887.817.0 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,389.29625.0073.8 %5.0606.75211.5665.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,810.29991.0064.7 %5.0461.66357.0922.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,553.07644.0074.8 %5.0682.82172.7374.7 %5.0
สปส.จ.น่าน4,830.963,872.7419.8 %5.01,291.31410.1568.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,493.721,148.0067.1 %5.01,139.20331.0770.9 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,434.73498.0079.5 %5.01,161.03276.7076.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,149.802,898.6230.2 %5.01,006.09255.7674.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 125,068.8111,415.8554.5 %5.02,663.03802.5069.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2321,513.166,447.1898.0 %5.02,175.06981.9154.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน5,052.383,326.7334.2 %5.0349.94279.0420.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน63,425.1642,803.0032.5 %5.01,631.581,267.3022.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน24,892.61130.0099.5 %5.01,027.0622,820.00-2,121.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว47,108.9012,360.0073.8 %5.01,005.351,250.99-24.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ19,844.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ546.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน5,090.8610,906.40-114.2 %0.02,222.571,879.0015.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,744.92765.6072.1 %5.0763.96286.9062.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,445.801,272.0048.0 %5.0682.79176.5674.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 17,718.986,208.0065.0 %5.04,548.811,686.4262.9 %5.0
รวม 889,849 285,654 67.90 % 67,537 52,632 22.07 %