จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,106.36276.0086.9 %5.0445.43170.1761.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,108.634,780.0021.8 %5.042.81112.79-163.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,503.49707.0071.8 %5.0394.03266.1532.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,647.10821.0069.0 %5.0711.6541.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,852.987,126.0019.5 %5.01,871.63504.3873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,691.03838.0077.3 %5.0347.7051.1385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,359.67558.0083.4 %5.0440.1095.9178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,341.84326.0090.2 %5.0201.6113.9493.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,222.23256.0092.1 %5.0295.2292.0168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,220.97242.0092.5 %5.0448.4976.9282.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,264.04250.0092.3 %5.0226.6250.7777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,229.16134.0095.9 %5.0486.3651.9789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,193.22179.0094.4 %5.0479.0585.5082.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,675.971,423.2274.9 %5.01,263.111,531.40-21.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,374.18626.0081.4 %5.01,072.95562.9047.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,580.45555.0078.5 %5.0692.63207.6870.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,314.92519.0077.6 %5.0559.52126.4077.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,826.731,325.0053.1 %5.0901.811,259.35-39.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,063.882,074.48-0.5 %0.0625.63869.76-39.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,191.701,694.7776.4 %5.01,453.27218.8884.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,467.481,038.0070.1 %5.0958.86236.0875.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา10,816.435,276.8351.2 %5.01,434.26403.4371.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,268.721,509.7953.8 %5.01,031.17279.8472.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,256.77646.0048.6 %5.0455.7354.0288.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,822.76517.0081.7 %5.0825.7539.9095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,505.89285.0088.6 %5.0635.59290.2154.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,964.92784.9273.5 %5.0882.79178.5479.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,883.7715,887.84-309.1 %0.01,415.242,028.89-43.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,150.801,878.0040.4 %5.01,072.95546.5449.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,709.16150.0094.5 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,054.334,883.453.4 %1.51,263.11234.5981.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,702.96630.0076.7 %5.0445.03441.430.8 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,866.891,494.1847.9 %5.0939.84386.9858.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,095.31947.0069.4 %5.0787.71322.1059.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,166.622,176.0031.3 %5.0863.77316.7863.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,495.831,082.4056.6 %5.0571.28120.4778.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา9,214.06970.0089.5 %5.0962.29360.5962.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา27,545.0428,029.66-1.8 %0.0887.967,049.07-693.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,244.67510.0077.3 %5.0513.62256.8150.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,870.842,082.9427.4 %5.0692.63309.3955.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,493.68239.0090.4 %5.0597.55229.7561.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,305.382,233.8048.1 %5.01,187.05594.7849.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,976.861,032.0065.3 %5.0901.81210.0676.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,818.281,561.0044.6 %5.0768.70335.3256.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 119,763.843,953.0080.0 %5.01,196.12641.3446.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 213,141.625,417.1558.8 %5.02,078.79821.1960.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,863.352,727.004.8 %2.0260.6519.9692.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา120,518.427,547.9293.7 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา19,219.8034,692.00-80.5 %0.0857.19285.0066.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ19,066.9264.0099.7 %5.0837.95658.2121.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้18,796.528,158.0056.6 %5.0639.13997.56-56.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,715.07957.0064.8 %5.01,385.001,743.02-25.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,548.90796.0068.8 %5.0673.62443.8734.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,313.10341.0085.3 %5.0540.51250.9653.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา12,517.837,231.8942.2 %5.04,214.803,939.356.5 %3.0
รวม 418,931 172,440 58.84 % 47,751 32,379 32.19 %