จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,281.43344.0084.9 %5.0667.69104.9084.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย15,648.867,645.0051.1 %5.073.96234.98-217.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,677.1111,937.27-110.3 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,878.402,167.0024.7 %5.01,009.99280.0472.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,642.521,090.0058.8 %5.0857.8966.7092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย18,273.417,026.8061.5 %5.03,196.83903.1271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,768.611,501.5060.2 %5.0370.01153.4058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,639.76210.0094.2 %5.0335.1167.6179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,308.01548.0083.4 %5.0399.89139.7965.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,194.02606.0081.0 %5.0418.1160.9385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,174.86128.0096.0 %5.0544.2571.6086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,722.14194.0095.9 %5.01,616.9048.0597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,996.74217.0092.8 %5.0344.9836.6189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,174.86241.0092.4 %5.0419.33106.7174.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,091.68865.2472.0 %5.0393.2585.6178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด2,959.05289.0090.2 %5.0263.43133.9749.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,174.86208.0093.4 %5.0267.0680.3169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย2,941.22264.0091.0 %5.0599.5164.6889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,148.94388.0087.7 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,025.29342.0088.7 %5.0252.7117.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,174.86240.0092.4 %5.0439.3116.1596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,946.40210.0092.9 %5.0158.0968.1156.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย68,299.5532,093.0153.0 %5.02,380.62578.8475.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน10,450.775,718.0045.3 %5.01,447.57286.5580.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ9,825.8820,653.00-110.2 %0.01,608.02467.8870.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,012.044,874.0030.5 %5.02,017.842,471.90-22.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,583.60908.8274.6 %5.0667.70354.0447.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,080.411,605.1060.7 %5.01,428.34925.4535.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,476.121,083.0068.8 %5.0895.88337.4762.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,567.242,203.2014.2 %5.0857.86705.5417.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย8,228.09537.0093.5 %5.03,805.342,331.9138.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,393.801,943.0018.8 %5.0723.73475.9234.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,362.221,227.3771.9 %5.01,747.111,511.7113.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,755.962,231.6640.6 %5.01,485.391,224.7717.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,296.1213,859.69-222.6 %0.01,390.31172.3887.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,978.831,298.5756.4 %5.01,009.98386.0961.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,432.655,879.0630.3 %5.03,968.731,178.0070.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย2,996.366,940.00-131.6 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,882.31130.0098.4 %5.0496.5547.0990.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,707.91296.0089.1 %5.0895.890.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,288.14342.0085.1 %5.0705.73356.2549.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,150.082,712.0013.9 %5.01,086.05379.7965.0 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,608.0440,305.10-618.7 %0.02,341.115,334.19-127.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,778.60337.0092.9 %5.01,979.80806.5559.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,843.391,987.0030.1 %5.01,009.99340.1066.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,503.106,264.4556.8 %5.03,225.37224.6693.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,652.471,276.0085.3 %5.0838.84625.1325.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,343.991,373.0058.9 %5.01,143.09645.5143.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,304.02977.0070.4 %5.01,238.18504.6559.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,659.382,204.0074.5 %5.02,150.951,007.1553.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,959.861,759.5040.6 %5.0895.89114.9587.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย10,668.335,604.0047.5 %5.0540.96398.0026.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,474,987.80104,997.0195.8 %5.028,812.20712.0797.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,722.4620.2499.3 %5.0629.83251.5460.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,573.87160.2297.9 %5.01,580.47407.5574.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,625.711,031.0071.6 %5.0781.80263.1266.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย4,888.625,904.68-20.8 %0.01,466.37550.8062.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,438.77756.0078.0 %5.01,333.26653.3351.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย7,123.162,263.0068.2 %5.01,276.21612.8952.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,035.131,506.6078.6 %5.01,567.3674.1095.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)54,554.72998.0098.2 %5.03,266.35461.3685.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 122,344.639,512.1157.4 %5.02,674.451,245.6153.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 222,158.917,333.8066.9 %5.02,694.62969.8464.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 315,329.295,321.3465.3 %5.02,713.65622.6377.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 432,840.674,920.8985.0 %5.01,742.601,731.430.6 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย13,849.405,056.4363.5 %5.0406.44878.06-116.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย12,413.9339,995.00-222.2 %0.0808.91432.5446.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย26,868.2419,380.0027.9 %5.01,032.43960.487.0 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย114,373.9938,040.0066.7 %5.01,120.961,088.752.9 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย17,685.8930,000.00-69.6 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย26,524.0710,047.0062.1 %5.0831.981,430.70-72.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง17,781.5012,941.9927.2 %5.0851.18572.4632.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง79,515.138,700.0089.1 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,922.3310,920.9521.6 %5.02,420.842,449.32-1.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,748.451,238.0055.0 %5.0914.91569.0537.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,417.63732.3469.7 %5.0743.76331.2455.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 39,214.147,896.0079.9 %5.04,880.414,242.9313.1 %5.0
รวม 3,353,871 534,956 84.05 % 123,689 51,404 58.44 %