จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,243.88331.0085.2 %5.0705.20276.9260.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,007.626,452.5035.5 %5.074.24183.54-147.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,198.822,049.0079.9 %5.085.3584.800.6 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,381.1712,055.4916.2 %5.0126.301.9098.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,267.982,565.0021.5 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,676.60670.0060.0 %5.0271.27207.8723.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,812.21788.8072.0 %5.0468.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,131.662,292.7162.6 %5.01,095.64529.2851.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,091.50309.0090.0 %5.0699.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,077.6373.0097.6 %5.0300.4238.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม2,882.28202.0093.0 %5.0394.9061.7584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,031.00133.0095.6 %5.0552.7685.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,353.33113.0096.6 %5.0697.8073.1589.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง3,963.812,095.0047.1 %5.01,155.07395.2765.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,711.622,354.0036.6 %5.0602.00721.66-19.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,753.012,326.4238.0 %5.01,028.47731.5028.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,187.51537.0075.5 %5.0648.1558.2191.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,063.86909.0070.3 %5.01,142.57363.8168.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,383.93535.0077.6 %5.0819.29134.6183.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,313.86146.0093.7 %5.0743.2365.9991.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,782.831,262.0066.6 %5.01,522.881,466.323.7 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,229.191,239.00-0.8 %0.0365.29131.5464.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,355.76694.0079.3 %5.01,313.71594.3254.8 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,433.73828.2075.9 %5.0933.39216.7976.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,808.6910,559.72-276.0 %0.0952.41107.6188.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 53,988.2335,131.0034.9 %5.0462.38585.70-26.7 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 30,531.957,341.0076.0 %5.0446.5831.5092.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,813.361,413.9649.7 %5.0990.4496.3590.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,361.491,296.0045.1 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,555.07215.0091.6 %5.0876.344.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,235.97195.2091.3 %5.0686.18381.6044.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,718.541,543.0043.2 %5.0933.39222.3576.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ12,626.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ693.42ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,768.641,317.0065.1 %5.01,598.95373.3576.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน768.14698.009.1 %4.5600.05415.3430.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,626.501,827.1349.6 %5.01,028.4770.3093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,127.53683.0091.6 %5.0762.24612.7519.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,734.081,469.0046.3 %5.0952.41549.8442.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,710.56791.0070.8 %5.0914.37190.7779.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,811.19657.0076.6 %5.0876.34243.5572.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,232.63486.0078.2 %5.0573.8865.3188.6 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,030.93585.0080.7 %5.0339.72471.95-38.9 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 18,804.8214,023.3225.4 %5.0898.62534.4240.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน421.02377.0010.5 %5.0629.13186.3370.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,604.99647.0075.2 %5.0876.34194.5677.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,211.83338.0084.7 %5.0686.18102.1485.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,746.731,507.9945.1 %5.0933.39314.5566.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,414.37524.0078.3 %5.0838.3035.2795.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,215.382,203.910.5 %0.5544.16617.50-13.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 113,727.835,036.3763.3 %5.02,098.45226.1089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 222,913.107,025.1569.3 %5.02,250.18590.2873.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,011.691,327.3088.9 %5.0245.37323.64-31.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน30,773.728,926.7071.0 %5.0823.23568.1531.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง27,097.087,013.0074.1 %5.01,190.23550.5853.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,891.375,330.11-9.0 %0.01,999.551,804.899.7 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,449.15719.0070.6 %5.0857.32202.2176.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,025.48215.0089.4 %5.0629.13115.0881.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน31,530.606,442.0079.6 %5.03,759.983,378.7910.1 %5.0
รวม 407,997 168,824 58.62 % 48,132 20,594 57.21 %