จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,775.44680.0075.5 %5.0263.99102.8661.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,975.943,468.5068.4 %5.079.43120.62-51.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์12,146.5912,479.91-2.7 %0.064.1435.3644.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,301.7611,639.00-119.5 %0.01,374.95486.9464.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,798.35931.0075.5 %5.0900.470.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์65,059.6230,105.0953.7 %5.04,418.432,863.4635.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,275.091,973.7639.7 %5.0709.84661.246.8 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,973.661,925.7635.2 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,924.94399.0086.4 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,590.45588.0077.3 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,590.39467.0082.0 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,487.352,319.0048.3 %5.01,204.73734.7539.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,326.751,285.0061.4 %5.0767.2624.9396.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,314.60982.0070.4 %5.0805.39340.0757.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,876.504,943.3415.9 %5.01,851.272,414.49-30.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,494.213,143.0042.8 %5.02,058.062,041.560.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,806.433,715.35-32.4 %0.0667.71508.3623.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,053.603,103.5138.6 %5.01,489.971,056.5829.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,841.883,996.5617.5 %5.01,204.74146.8887.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,248.8818,843.00-83.9 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,298.916,890.085.6 %2.52,024.44464.5577.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,897.151,406.0063.9 %5.0919.49279.7469.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)86,205.586,684.0092.2 %5.04,619.90667.5285.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,597.258,779.5717.2 %5.03,824.371,865.9851.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,891.631,182.0069.6 %5.0995.5555.3094.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,219.911,400.0056.5 %5.0753.52243.0067.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,001.563,057.3023.6 %5.0995.55242.8875.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,762.3033,120.82-278.0 %0.01,680.132,320.20-38.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,863.686,184.0047.9 %5.04,207.95325.7992.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,876.456,184.0021.5 %5.02,478.801,273.7348.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,684.6314,180.97-84.5 %0.01,302.32153.6188.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,131.081,344.0067.5 %5.01,090.62456.6558.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,593.092,003.0044.3 %5.0995.54667.8532.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,567.492,914.0036.2 %5.01,223.73286.3676.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,965.773,880.0021.9 %5.01,280.80752.7441.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,485.814,092.0025.4 %5.01,033.59302.3570.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์317,596.9724,641.6392.2 %5.0885.16644.1027.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์55,320.7311,786.3378.7 %5.0738.51416.0943.7 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 74,592.3363,797.0014.5 %5.01,422.40758.2546.7 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 15,328.6016,731.00-9.1 %0.0634.06669.34-5.6 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,711.774,484.29-65.4 %0.0349.472.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,953.201,072.0063.7 %5.0615.23199.1067.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,812.952,440.0036.0 %5.0900.47405.8454.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์27,451.4215,745.0042.6 %5.01,879.33273.8285.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,185.721,771.0044.4 %5.01,045.48373.8764.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,572.384,045.3227.4 %5.01,356.86571.9057.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,296.612,108.0350.9 %5.01,299.80683.1847.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,651.772,032.4444.3 %5.0862.43216.7074.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์29,175.034,770.0083.7 %5.01,197.27460.5161.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 112,535.9612,984.60-3.6 %0.01,338.81324.8975.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 237,343.948,624.3076.9 %5.01,292.00855.0033.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 373,917.4313,936.0081.1 %5.01,702.34787.1753.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)25,450.5010,775.5557.7 %5.03,542.14372.4989.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,822.913,590.4047.4 %5.0284.03397.31-39.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์102,213.5691,390.0010.6 %5.01,849.171,152.7737.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,366.351.00100.0 %5.01,050.67670.2436.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์130,161.9467,938.0147.8 %5.01,055.18702.3833.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,155.341.00100.0 %5.0919.531,627.75-77.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์37,540.0118,178.1851.6 %5.0865.45753.6312.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย35,279.1219,728.0044.1 %5.0817.29832.30-1.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,214.4920,473.00-54.9 %0.02,222.453,272.56-47.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์16,131.5313,022.8719.3 %5.04,157.30409.0790.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 30,918.3515,456.0050.0 %5.01,217.211,103.379.4 %4.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,535.671,148.0067.5 %5.01,216.30247.0079.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์36,374.1984,588.00-132.5 %0.01,953.362,080.37-6.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,911.063,099.0020.8 %5.0995.55695.4030.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,161.501,661.0047.5 %5.0653.27436.7233.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์39,472.5538,161.993.3 %1.54,569.322,738.7540.1 %5.0
รวม 1,539,061 790,470 48.64 % 95,228 47,774 49.83 %