จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,535.39696.0072.5 %5.0548.46109.6280.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,601.544,064.0052.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,068.341,331.0056.6 %5.0681.58194.4071.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,574.351,204.0066.3 %5.0681.5834.1695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,763.244,873.7958.6 %5.02,069.75722.9565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,210.461,395.0073.2 %5.0390.9742.3789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,057.97508.0090.0 %5.0448.4964.4185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,678.78431.0088.3 %5.0322.81120.7562.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,996.39352.0091.2 %5.0253.3145.7381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,034.70698.0082.7 %5.0303.0550.8783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,897.60723.8781.4 %5.0360.4799.8872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,937.50400.0089.8 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,868.29372.0090.4 %5.0364.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,494.156,058.41-34.8 %0.01,271.061,013.8020.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,149.241,774.0057.2 %5.01,137.96760.3933.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,288.451,119.0066.0 %5.0776.65216.1072.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,191.5229,083.243.7 %1.55,928.683,648.0038.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,734.711,660.0039.3 %5.0548.47389.5029.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,322.182,950.0044.6 %5.01,632.38522.5068.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,234.703,857.00-72.6 %0.0589.97331.2743.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,049.361,895.0062.5 %5.01,518.27311.6079.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,708.502,963.1037.1 %5.01,328.12603.6854.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,536.3620,295.78-92.6 %0.05,808.10214.9696.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,545.901,845.6059.4 %5.01,131.08127.9388.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,983.00392.0080.2 %5.068.9218.6872.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,280.77730.0077.7 %5.0776.6633.5595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,009.57746.0075.2 %5.0662.56429.4035.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,450.062,614.4024.2 %5.0525.40354.0732.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,118.785,641.00-10.2 %0.01,252.06725.8042.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,940.056,239.00-58.3 %0.01,042.881,116.25-7.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,505.691,768.1949.6 %5.0757.64233.1069.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,463.4016,338.870.8 %0.52,088.76387.5981.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,342.0210,621.9920.4 %5.02,219.413,235.05-45.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,853.462,134.0080.3 %5.0795.67394.2550.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,296.252,834.0014.0 %5.0776.67191.6475.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,347.572,286.0047.4 %5.0966.82492.4049.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,841.861,987.2048.3 %5.01,023.86580.4543.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,367.762,353.0046.1 %5.0795.67102.1287.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร39,174.272,572.0093.4 %5.0932.46471.5149.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 67,403.8034,682.2848.5 %5.01,311.251,026.1521.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,784.72775.0072.2 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,471.361,319.0062.0 %5.0795.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,872.08806.0071.9 %5.0605.51199.1167.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,914.214,489.648.6 %4.01,156.97526.6754.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,203.142,416.0042.5 %5.01,156.97528.0954.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,803.462,952.4622.4 %5.0954.32458.1452.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 131,293.3612,246.3560.9 %5.01,629.68657.2659.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,525.0010,360.0017.3 %5.01,776.861,104.4337.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)27,833.698,082.9971.0 %5.02,800.341,322.6052.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,505.293,950.00-162.4 %0.0283.08811.30-186.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร70,542.0145,700.0035.2 %5.01,510.61725.8052.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,391.031,475.0093.4 %5.0906.09225.1575.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,425.5812,132.0061.4 %5.0834.97401.8551.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี25,541.29884.0096.5 %5.0835.56250.8070.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,943.7215,540.7313.4 %5.01,876.351,868.670.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,243.632,279.0029.7 %5.0757.64520.5831.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,979.715,103.1668.1 %5.02,344.912,122.809.5 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,872.08629.0078.1 %5.0605.51390.1235.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร11,757.486,704.2943.0 %5.03,233.411,969.5039.1 %5.0
รวม 624,761 322,334 48.41 % 68,994 33,504 51.44 %