จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,770.35514.0081.4 %5.0341.31210.0038.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,761.095,026.05-5.6 %0.0835.76284.9165.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,157.841,474.9053.3 %5.0474.3833.8892.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,305.021,848.0044.1 %5.0550.4469.5387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,407.8314,610.0024.7 %5.02,742.25891.2467.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,994.0819,570.0414.9 %5.02,288.38797.5665.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,005.002,090.0058.2 %5.0220.1662.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,319.90919.0078.7 %5.0351.5644.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,255.62621.0088.2 %5.0324.2433.8189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,074.822,096.0058.7 %5.0223.2377.5565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,191.99516.0087.7 %5.0225.5957.4774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,065.58326.0092.0 %5.0186.6544.4976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,333.86440.0089.8 %5.0203.2661.8469.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,180.22364.0091.3 %5.0247.4282.9466.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,077.44373.0090.9 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,434.83399.0088.4 %5.0194.619.5095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล1,432.42692.0051.7 %5.0129.7170.0546.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,190.79579.0086.2 %5.0269.7155.1879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,754.53446.0088.1 %5.0193.38102.4747.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,196.32599.0085.7 %5.0173.0247.6772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,632.451,498.0067.7 %5.0322.8584.9373.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,081.343,312.0045.5 %5.0283.86101.2664.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,350.026,804.96-56.4 %0.01,005.04690.8931.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,389.243,248.004.2 %2.0649.09912.00-40.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,160.522,034.0035.6 %5.0493.44286.4242.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,375.491,861.0057.5 %5.0892.77603.9132.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,392.351,311.0061.4 %5.0588.48171.8070.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,864.821,954.0049.4 %5.0893.80547.1038.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,101.801,140.0063.2 %5.0474.42191.6159.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,163.783,465.0032.9 %5.01,327.64271.1479.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,418.712,007.5217.0 %5.0518.30576.58-11.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,420.652,902.9234.3 %5.01,284.91703.4945.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,007.282,225.0044.5 %5.0835.72199.9076.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,456.2422.8299.5 %5.0968.82184.3081.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,993.8421,947.00-213.8 %0.01,325.20109.4791.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,380.193,336.0023.8 %5.0968.82528.2545.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,618.60937.6474.1 %5.0672.9951.4892.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,194.101,692.0047.0 %5.0562.04395.8529.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,067.5915,550.97-282.3 %0.0866.89239.1972.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,201.072,386.0054.1 %5.01,330.14602.4354.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,379.175,858.00-8.9 %0.01,120.96515.3254.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,195.95738.0082.4 %5.0778.64273.6064.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,613.6710,422.77-36.9 %0.01,801.93174.2490.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,407.383,615.0068.3 %5.0645.55233.3363.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,965.873,845.003.0 %1.5797.68450.1643.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,866.503,643.0046.9 %5.01,139.97268.8076.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,160.733,331.2835.4 %5.01,158.96506.1756.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,271.824,107.0022.1 %5.0854.78102.6088.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,025.916,627.0017.4 %5.0377.36209.1044.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,183.0510,476.0020.5 %5.0562.77271.7951.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 35,697.2852,353.00-46.7 %0.0575.70400.4030.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 73,358.41105,682.00-44.1 %0.01,118.83935.1516.4 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 35,590.8731,748.0210.8 %5.0531.46447.6015.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 144,522.4495,632.3633.8 %5.07,874.8451.5099.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,595.52927.0074.2 %5.0452.92184.3759.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,554.194,290.005.8 %2.51,003.79164.5783.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,368.483,648.0016.5 %5.0721.59430.4840.3 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,758.187,137.00-23.9 %0.01,558.33656.5657.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,908.761,929.0050.6 %5.0797.81173.1878.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,622.085,020.9580.4 %5.01,347.00872.4035.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา44,437.285,776.4787.0 %5.0752.55235.6468.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,699.0319,313.832.0 %1.06,540.52190.5597.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑12,929.3813,082.92-1.2 %0.01,505.58822.0445.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 244,055.0711,033.8575.0 %5.02,695.89679.2974.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,310.984,865.91-271.2 %0.0354.43446.74-26.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา70,316.3578,708.00-11.9 %0.01,417.801,844.88-30.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์24,466.8519,080.0022.0 %5.0616.61629.94-2.2 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,935.6813,232.0030.1 %5.0447.5264.0085.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 98,497.3548,913.3150.3 %5.0618.71490.5220.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,897.0317,958.25-0.3 %0.0658.181,010.91-53.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา143,411.7723,247.0183.8 %5.0523.85152.9570.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,359.8910,861.0049.2 %5.0463.18795.30-71.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 64,718.1319,536.0069.8 %5.0530.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,430.8717,173.65-82.1 %0.01,517.811,330.9812.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,437.001,218.0064.6 %5.0778.66625.1019.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,173.402,708.0014.7 %5.0417.37329.3921.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,702.1922,375.05-34.0 %0.03,327.334,117.50-23.7 %0.0
รวม 1,221,004 823,252 32.58 % 74,973 31,579 57.88 %