จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,618.83336.0087.2 %5.0654.04205.3068.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก18,847.389,544.5549.4 %5.063.4670.60-11.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด20,288.3525,081.97-23.6 %0.089.82231.80-158.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,569.1611,841.00-12.0 %0.055.1933.9838.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,380.623,911.19-15.7 %0.0977.32310.2468.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,054.411,631.0046.6 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,084.267,904.0053.7 %5.02,802.851,342.5952.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด21,786.6119,510.7010.4 %5.02,801.411,066.6561.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,392.844,268.5533.2 %5.01,186.491,866.75-57.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,358.942,650.2239.2 %5.01,262.57582.9053.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,195.96838.0073.8 %5.0901.2570.7292.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,962.32987.0066.7 %5.0882.24713.9019.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,638.582,014.0044.6 %5.01,205.51585.2051.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,094.761,981.625.4 %2.5608.41440.8027.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,449.153,139.0029.4 %5.01,566.81587.4862.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,078.991,716.6684.5 %5.01,110.43111.6389.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,443.496,906.6048.6 %5.01,086.51274.7574.7 %5.0
ท่าอากาศยานตาก20,221.564,296.0178.8 %5.0176.3019.9088.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด70,758.33116,786.40-65.0 %0.01,210.99497.5058.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,772.38790.0079.1 %5.01,148.46214.7381.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,358.867,051.8050.9 %5.05,314.29378.5692.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,953.19280.0090.5 %5.097.2379.4218.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,132.86244.0078.5 %5.033.8226.7920.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,132.86210.0081.5 %5.082.557.8390.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,938.15777.0073.6 %5.0920.28141.8284.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,113.21404.0087.0 %5.0298.17153.4048.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,753.732,941.0721.6 %5.01,129.45579.7548.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,762.3423,156.00-164.3 %0.01,795.012,753.85-53.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,871.345,437.0060.8 %5.02,251.39252.5988.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,328.911,256.005.5 %2.5958.29302.4068.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก107,011.456,129.5894.3 %5.04,629.28114.7197.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,250.051,870.0077.3 %5.0958.29291.6569.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,076.402,727.9646.3 %5.0811.28412.7849.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,427.291,545.0054.9 %5.0996.33463.7553.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,320.981,178.1064.5 %5.0725.20296.2759.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,127.671,611.0061.0 %5.0787.1637.4795.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,178.742,102.2177.1 %5.0446.26471.00-5.5 %0.0
เรือนจำกลางตาก 38,877.1839,255.15-1.0 %0.01,154.49660.9142.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,593.09762.0070.6 %5.0673.05162.7675.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,025.312,249.1062.7 %5.01,890.06692.1263.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,112.65841.0073.0 %5.0615.11657.75-6.9 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,315.763,978.0025.2 %5.0996.33632.0436.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,065.163,047.2025.0 %5.01,338.61232.4082.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,683.743,070.2086.5 %5.08,792.90604.2993.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 112,423.387,050.1043.3 %5.05,673.92574.9089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,405.156,825.9670.8 %5.02,759.32797.9871.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก5,251.5338,126.67-626.0 %0.0297.06617.95-108.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,180.003,026.5451.0 %5.0422.50754.97-78.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก19,050.4725,921.48-36.1 %0.01,094.781,177.35-7.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก44,260.1435,500.0019.8 %5.01,368.17994.6527.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด82,779.502,911.0096.5 %5.01,247.361,011.3818.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก15,193.0315,470.00-1.8 %0.01,356.831,735.98-27.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,784.262,283.3239.7 %5.01,148.451,027.0410.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,797.58439.0084.3 %5.0692.08207.1070.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก40,809.0412,908.0068.4 %5.06,433.734,304.3033.1 %5.0
รวม 776,342 488,720 37.05 % 80,899 32,838 59.41 %