จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,544.50489.0080.8 %5.0482.43139.0871.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,946.454,862.9038.8 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,106.531,368.0056.0 %5.0672.60281.3458.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,162.531,630.0048.5 %5.0691.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,504.485,894.2259.4 %5.01,927.65779.8659.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,209.951,561.0062.9 %5.0250.2056.7977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,164.97763.0081.7 %5.0328.1471.1778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,761.18559.0085.1 %5.0261.6580.7569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,688.24905.0075.5 %5.0468.51100.5178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,264.93658.0084.6 %5.0296.0029.4590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,737.12708.0081.1 %5.0239.6080.7566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,576.70400.0088.8 %5.0224.88104.5053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,630.60648.0082.2 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,592.42506.0085.9 %5.0345.94115.6866.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,659.555,898.80-26.6 %0.01,356.492,041.34-50.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,331.861,418.0057.4 %5.0615.57238.6161.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,031.941,667.0058.7 %5.01,071.25479.0855.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,234.001,032.0068.1 %5.0729.6495.9286.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,162.12513.0083.8 %5.0691.61395.6942.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,797.102,827.0058.4 %5.02,250.921,924.8214.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,070.962,097.20-1.3 %0.0537.69355.6733.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,925.212,130.0045.7 %5.01,128.98483.3557.2 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,390.322,129.0037.2 %5.0558.50304.9145.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,556.4912,354.00-88.4 %0.01,471.27158.9489.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,492.281,082.6769.0 %5.0824.72256.5068.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,564.40260.0092.7 %5.074.5634.0854.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,169.23638.0079.9 %5.0748.6650.3793.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,832.36340.0088.0 %5.0558.50334.0240.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,516.931,746.6050.3 %5.0824.72215.4773.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย6,887.1521,912.00-218.2 %0.01,281.112,141.84-67.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย4,787.323,012.0037.1 %5.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,159.311,209.0076.6 %5.0805.71235.0070.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,145.8313,203.81-156.6 %0.01,224.06154.1987.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,388.43319.0090.6 %5.0748.66760.95-1.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,355.974,329.00-29.0 %0.0862.76639.4725.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,675.753,463.0025.9 %5.01,338.16618.1853.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,703.941,443.0069.3 %5.0602.85462.1823.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,986.971,740.0041.7 %5.0615.5536.9394.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,605.861,537.0085.5 %5.0729.64522.3028.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย32,282.9824,379.0024.5 %5.0740.28629.8514.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,650.07775.0070.8 %5.0482.44132.3572.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,810.832,215.4441.9 %5.0748.66520.4830.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,840.64901.5068.3 %5.0596.53261.8156.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,641.432,902.3037.5 %5.0928.70617.5433.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,352.402,716.0019.0 %5.0767.68104.6486.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,979.824,048.3018.7 %5.01,674.63893.0046.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,293.613,969.50-20.5 %0.0748.66517.6230.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)7,971.196,436.6119.3 %5.03,666.52932.6274.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 111,590.9012,822.62-10.6 %0.01,998.82569.7171.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 229,311.638,295.4571.7 %5.02,105.88523.3675.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,736.354,066.00-134.2 %0.0290.67877.33-201.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย56,358.0550,700.0010.0 %5.01,227.381,009.8217.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย71,068.5032,648.0054.1 %5.0787.68565.4828.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย12,932.0818,614.23-43.9 %0.0737.831,320.00-78.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย20,462.9814,519.0129.0 %5.0630.06606.633.7 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย41,685.2110,207.3575.5 %5.0831.59528.5836.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง68,128.2119,260.0071.7 %5.0771.42940.25-21.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,337.9911,973.98-63.2 %0.01,428.031,456.19-2.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,317.652,721.0018.0 %5.0748.66548.7626.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,045.64980.0067.8 %5.0520.46207.4060.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย27,087.8412,180.6055.0 %5.04,397.735,042.72-14.7 %0.0
รวม 595,208 356,585 40.09 % 56,392 34,055 39.61 %