จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4656,306.445,241.7599.2 %5.03,624.68212.5494.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,584.20784.0078.1 %5.0160.76138.7113.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก214,476.1915,725.8692.7 %5.0286.73436.04-52.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก22,626.8814,111.0037.6 %5.062.4887.51-40.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,708.254,728.92-27.5 %0.0993.44201.2579.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,060.092,111.0031.0 %5.0727.220.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,421.201,852.0045.9 %5.0551.4993.5183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,915.1517,160.00-1.4 %0.03,696.16658.0682.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก34,854.4514,548.0058.3 %5.03,085.21967.3168.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,726.417,636.36-61.6 %0.02,109.681,593.8724.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,659.506,282.00-11.0 %0.01,697.041,599.895.7 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,103.421,101.0064.5 %5.0323.27263.5918.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,391.221,323.0069.9 %5.01,240.64856.1931.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,112.141,827.0041.3 %5.0572.55501.0412.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,115.3371,391.29-317.1 %0.06,745.455,133.9023.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,625.53950.0079.5 %5.01,886.41354.8081.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,275.33744.0077.3 %5.0841.30535.8936.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,959.982,874.0042.1 %5.01,544.912,161.43-39.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,615.794,360.9222.3 %5.02,319.491,773.9223.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,752.242,472.0048.0 %5.01,449.83169.7788.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 28,674.1421,968.7623.4 %5.02,135.771,223.8042.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,520.872,637.33-73.4 %0.0313.46553.61-76.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,091.484,087.0019.7 %5.01,563.92748.0252.2 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,752.821,845.0050.8 %5.01,012.44695.1131.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,375.712,762.0036.9 %5.01,906.212,064.79-8.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก14,666.1221,223.22-44.7 %0.02,093.9174.8096.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก396,744.94182,265.0054.1 %5.01,119.11822.3026.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,110.988,864.0026.8 %5.04,505.072,417.4046.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,258.832,808.0613.8 %5.0898.35307.8065.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,109.185,084.5828.5 %5.01,469.04192.8586.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,613.9017,916.00-1.7 %0.05,759.031,887.1367.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,330.654,800.0042.4 %5.03,404.37766.6577.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,202.79259.0091.9 %5.079.5074.775.9 %2.5
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก688,323.004,218.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,452.27831.0075.9 %5.0917.3661.3393.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,933.03436.0085.1 %5.0688.98332.5051.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,166.803,738.0010.3 %5.0871.20337.7661.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,579.2340,055.00-428.5 %0.02,058.342,253.10-9.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,110.264,575.00-11.3 %0.0817.71604.1626.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,190.711,063.0074.6 %5.0426.62108.5774.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,707.0917,140.71-155.6 %0.01,659.00152.5790.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,998.299,228.0129.0 %5.02,360.281,441.1538.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,731.921,912.0048.8 %5.0704.51572.6318.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,882.683,239.0016.6 %5.01,088.51722.3033.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,514.452,137.0039.2 %5.0917.38289.2268.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,315.943,450.0020.1 %5.01,107.54658.0740.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,878.824,240.0013.1 %5.0838.11121.8685.5 %5.0
สพ.พิษณุโลก24,361.866,338.0074.0 %5.0548.50529.153.5 %1.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 103,736.49106,256.00-2.4 %0.01,864.671,785.004.3 %2.0
รจจ.พิษณุโลก 69,992.2966,802.004.6 %2.01,481.502,506.32-69.2 %0.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก24,911.9322,518.059.6 %4.5887.951,024.50-15.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,326.9413,195.007.9 %3.53,180.512,283.0928.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,477.88340.0086.3 %5.0708.20416.2541.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,907.922,320.0040.6 %5.0955.40458.5552.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก19,922.9213,472.0032.4 %5.02,143.63892.0558.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,112.941,089.2465.0 %5.0689.17236.8665.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,100.803,060.0049.8 %5.01,487.84457.1469.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,158.371,529.0051.6 %5.01,002.262.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,741.252,859.0023.6 %5.0898.35443.8250.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 159,739.4410,892.0081.8 %5.01,167.13637.2745.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 221,227.7410,411.2251.0 %5.02,573.75480.6981.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 336,948.698,896.0075.9 %5.02,022.14562.2272.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,249.728,659.0049.8 %5.03,323.81817.0575.4 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล28,701.7617,112.8740.4 %5.0551.021,289.95-134.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 772,796.355,310.3192.7 %5.0365.42833.15-128.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก71,589.1071,858.00-0.4 %0.01,776.71188.8489.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,226.2315,145.0021.2 %5.0847.07660.5022.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก113,443.9566,805.0641.1 %5.01,039.07234.4877.4 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก454,005.5927,099.0094.0 %5.06,512.19866.4486.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก31,395.071,787.2194.3 %5.0974.07873.8310.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย32,700.1012,080.1463.1 %5.01,014.80777.8723.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก16,668.6233,614.99-101.7 %0.02,385.841,979.3717.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,790.4414,044.00-30.2 %0.03,579.62250.7293.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก19,337.344,304.0077.7 %5.02,422.19491.0079.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,100.821.00100.0 %5.01,352.43279.9479.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,620.8911,288.7660.6 %5.02,017.43490.9775.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,395.462,231.0034.3 %5.0879.35563.5435.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,672.648,140.00-74.2 %0.01,231.5469.0594.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,512.43536.0078.7 %5.01,272.351.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,101.861,082.0065.1 %5.0502.59174.1965.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 650,545.8529,212.5042.2 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก53,692.756,854.0087.2 %5.012,221.423,195.1673.9 %5.0
รวม 3,716,741 1,157,149 68.87 % 152,284 73,291 51.87 %