จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,736.02790.0071.1 %5.0466.46108.1476.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,945.211,557.0047.1 %5.0543.7359.1089.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,075.401,397.0054.6 %5.0599.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,721.4211,751.0048.3 %5.02,710.35572.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,263.151.00100.0 %5.0200.970.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,949.51742.0081.2 %5.0273.2394.4065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,913.39915.0076.6 %5.0368.77102.9872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,907.24554.0085.8 %5.0222.3884.6261.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,882.57765.0080.3 %5.0314.25103.7867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,831.05533.0086.1 %5.0249.7584.9366.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,860.07736.0080.9 %5.0201.3484.0658.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,980.36324.0091.9 %5.0178.6683.1953.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,908.84450.0088.5 %5.0221.1768.7068.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,142.652,553.0038.4 %5.01,055.96984.426.8 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,679.991,715.0053.4 %5.0633.111,457.83-130.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,151.601,655.0047.5 %5.0637.61175.1872.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,961.671,476.0050.2 %5.0561.54646.00-15.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,852.081,860.0061.7 %5.01,374.611,081.5321.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,151.173,125.00-45.3 %0.0504.51750.07-48.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,315.381,215.0071.8 %5.01,132.02703.3837.9 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,456.822,335.0032.5 %5.0746.178.6998.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,590.339,159.99-39.0 %0.01,398.25185.9686.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,365.43915.0072.8 %5.0732.690.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,640.78593.0063.9 %5.050.6072.29-42.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,319.12815.0075.4 %5.0713.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,888.38833.0071.2 %5.0523.51276.9347.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,661.522,603.0028.9 %5.0846.78262.3769.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,305.136,072.00-14.5 %0.01,284.15280.7578.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร4,918.555,372.00-9.2 %0.01,360.21738.2445.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,402.491,244.0063.4 %5.0732.69325.2155.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,162.169,803.63-59.1 %0.01,512.3475.7495.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,298.911,982.2139.9 %5.0694.65401.9042.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,584.292,440.0076.9 %5.0903.83528.2041.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,255.412,328.0045.3 %5.01,036.94319.4569.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,664.061,909.0047.9 %5.0846.78595.4129.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,067.873,907.00-27.4 %0.0580.5668.4588.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,355.032,018.0080.5 %5.0694.65503.5027.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 35,164.4028,452.3319.1 %5.0742.81498.0533.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,699.99836.0069.0 %5.0447.45104.5676.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,435.661,115.1067.5 %5.0732.69178.7475.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,080.71579.6081.2 %5.0458.7966.0085.6 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,493.864,170.1735.8 %5.0903.83501.7444.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,682.923,654.430.8 %0.5846.81538.7836.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,953.174,505.16-14.0 %0.0770.72106.3186.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 131,075.8512,459.1859.9 %5.01,197.96237.8380.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 231,736.388,676.1272.7 %5.01,312.59520.2160.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร4,937.544,372.0211.5 %5.0340.72464.90-36.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร129,730.7052,050.0059.9 %5.0887.76867.832.2 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร20,655.4016,449.0020.4 %5.0720.241,672.00-132.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร33,155.8913,265.2360.0 %5.0613.381,590.67-159.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,147.9921,568.03-112.5 %0.01,711.591,482.0013.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,862.691,784.0037.7 %5.0656.65256.6360.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,475.545,989.00-33.8 %0.01,494.52704.3252.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,882.23283.0090.2 %5.0549.47314.8842.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,423.1714,481.0111.8 %5.03,794.353,513.147.4 %3.5
รวม 518,759 283,133 45.42 % 44,558 25,509 42.75 %