จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,110.60608.0080.5 %5.0533.82179.9766.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์19,883.8411,841.2040.4 %5.081.9547.5042.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์6,413.933,529.4045.0 %5.0185.060.9599.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,406.183,416.2936.8 %5.0895.13253.7071.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,137.891,230.0060.8 %5.0781.3986.5488.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,620.187,184.0038.2 %5.02,947.551,113.8662.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์4,655.210.01100.0 %5.0422.43105.4075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,264.22713.0083.3 %5.0423.2768.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,898.50486.0090.1 %5.0285.9284.4970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,032.60404.0090.0 %5.0416.35102.2875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,524.28559.0087.6 %5.0345.3342.3387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,186.77453.0089.2 %5.0368.34101.7972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,051.27631.0084.4 %5.0523.3723.9695.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,330.12693.0084.0 %5.0326.8266.8079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,858.56162.0095.8 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,926.70126.0097.4 %5.0344.05141.6658.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,833.72387.0089.9 %5.0310.675.8898.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,326.633,562.0033.1 %5.01,427.57810.3543.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,840.543,957.8518.2 %5.01,218.401,366.58-12.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,244.951,158.0064.3 %5.0838.08359.2057.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,521.52618.0082.5 %5.0704.97730.55-3.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,784.432,730.0068.9 %5.02,131.17927.5656.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,778.842,087.00-17.3 %0.0517.26494.294.4 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,429.062,121.6660.9 %5.01,503.64895.0940.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,915.493,258.00-11.7 %0.0752.97657.2412.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,754.8911,677.008.5 %4.01,373.230.09100.0 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์72,871.6931,867.0056.3 %5.0699.65324.4053.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,116.2910,432.0013.9 %5.04,635.274,768.90-2.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,598.671,704.9052.6 %5.0933.16266.6071.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,651.75873.0047.1 %5.075.5970.117.2 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,553.44930.0073.8 %5.0971.1934.1096.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,650.38417.6088.6 %5.0762.01177.7676.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,586.643,103.1632.3 %5.01,028.23372.3263.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,837.934,467.6054.6 %5.01,503.642,282.18-51.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,322.955,137.803.5 %1.51,062.41516.0551.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,356.311,543.7775.7 %5.01,161.35313.5273.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,796.0510,538.6417.6 %5.01,164.06353.4069.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,494.142,235.0378.7 %5.0723.9895.8186.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,009.593,224.0035.6 %5.0990.21643.7935.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,400.063,513.0045.1 %5.01,902.97689.0463.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,123.731,565.7074.4 %5.0933.15659.2329.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,820.362,943.0049.4 %5.0674.31165.1375.5 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,229.432,613.0068.2 %5.02,027.38594.7070.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์53,013.5639,976.4824.6 %5.01,277.481,487.75-16.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,828.901,020.0073.4 %5.0609.89508.5416.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,142.542,126.0948.7 %5.0909.73572.9437.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,975.721,259.0068.3 %5.0819.42270.9466.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,212.753,225.2438.1 %5.0997.00776.1422.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,143.14837.2079.8 %5.01,199.381,031.3814.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,239.056,748.2455.7 %5.05,363.89418.5792.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)27,177.366,287.2976.9 %5.02,740.78636.1576.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 126,665.3416,111.7839.6 %5.01,596.33691.4456.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,640.729,656.0062.3 %5.01,776.06515.1271.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 346,474.5612,129.3273.9 %5.01,836.37901.7350.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,069.0812,405.0062.5 %5.0365.11676.53-85.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,239.874,515.90-6.5 %0.0374.82542.73-44.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์196,845.1469,365.0064.8 %5.01,824.671,173.7535.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,380.832,024.0091.7 %5.01,115.85750.0032.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์40,040.6515,025.6562.5 %5.0837.49177.9178.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน43,491.3119,736.0054.6 %5.0944.67703.0025.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,303.4216,278.4033.0 %5.01,100.501,177.67-7.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,380.9422,823.05-84.3 %0.02,619.002,175.2916.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,132.702,489.3039.8 %5.0952.531,011.41-6.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,905.42904.0068.9 %5.0685.95350.2148.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,989.934,058.0083.8 %5.06,012.148,861.21-47.4 %0.0
รวม 950,443 419,703 55.84 % 77,361 46,404 40.02 %