จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,860.36459.0084.0 %5.0426.29118.7572.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,176.326,118.0056.8 %5.069.2192.53-33.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,402.406,411.63-45.6 %0.0711.51147.4879.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,423.091.00100.0 %5.0692.51123.9282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,250.5519,201.9920.8 %5.02,963.971,102.0062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี6,459.981,526.0076.4 %5.0350.5976.9578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,270.451,048.0075.5 %5.0298.68122.5559.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,127.56779.0084.8 %5.0320.2651.5683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,225.44610.0085.6 %5.0338.1643.3687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,622.03587.0083.8 %5.0300.9771.2576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ6,446.89411.0093.6 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,223.52454.0089.3 %5.0495.6187.4082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,654.05451.0090.3 %5.0265.3047.5082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,145.69380.0090.8 %5.0120.2057.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,764.814,884.4837.1 %5.01,396.09976.8930.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,711.031.00100.0 %5.0996.77366.4263.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,364.82690.0079.5 %5.0631.32160.1674.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,353.391,143.0065.9 %5.0407.27400.901.6 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,050.013,164.0055.1 %5.02,099.68720.0365.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,488.606,573.0022.6 %5.02,319.92866.5562.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,378.032,858.0015.4 %5.0532.59399.0025.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,508.432,858.3936.6 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,781.251,766.2263.1 %5.01,282.01562.9556.1 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,616.752,126.0041.2 %5.0844.64268.8568.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 11,557.1613,490.25-16.7 %0.01,529.58206.1586.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,530.342,427.1946.4 %5.01,129.88185.2583.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,397.574,378.2118.9 %5.01,398.07950.7832.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,895.6511,067.9125.7 %5.04,901.062,055.2358.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,234.1610,676.115.0 %2.53,744.521,867.7050.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,128.03970.0081.1 %5.0749.5558.4592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,320.801,011.0369.6 %5.0597.43347.8341.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,943.653,791.6236.2 %5.0959.81138.6385.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,883.3338,156.00-548.5 %0.01,624.301,890.66-16.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,558.052,433.0031.6 %5.0882.67243.3772.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,143.441,441.4265.2 %5.0925.43147.7284.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,246.4613,805.81-49.3 %0.01,457.67114.7392.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,063.282,230.0079.8 %5.0635.45115.3481.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,810.24166.0095.6 %5.0844.64215.0074.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,088.750.00100.0 %5.0958.74335.5165.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,867.783,569.0039.2 %5.01,320.04518.2260.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,295.203,417.0035.5 %5.0920.6934.3396.3 %5.0
สพ.ราชบุรี47,737.5229,877.0037.4 %5.01,016.07216.1578.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี27,736.556,120.0077.9 %5.01,024.46533.8547.9 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 120,804.8256,515.5653.2 %5.01,673.4113,393.10-700.3 %0.0
รจก.เขาบิน 126,402.23187,217.00-48.1 %0.02,018.00256.5087.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,702.03690.0074.5 %5.0445.29262.3741.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,069.334,488.1011.5 %5.01,110.86499.2755.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี15,787.8420,971.89-32.8 %0.01,358.02225.0083.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี9,390.742,288.7075.6 %5.0692.51334.8451.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,169.074,260.0330.9 %5.01,034.79451.2556.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,468.74734.0083.6 %5.01,110.86265.9876.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,153.992,935.0029.3 %5.01,032.73512.1850.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,056.4812,924.9065.1 %5.04,637.841,323.6571.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,653.644,727.08-1.6 %0.01,252.31207.5283.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)11,274.887,944.0029.5 %5.03,799.12766.8679.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 176,295.6813,870.9681.8 %5.01,593.16915.1342.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 222,084.187,481.9066.1 %5.0978.54556.4543.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,259.864,051.0023.0 %5.0340.200.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี35,326.0143,573.00-23.3 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ18,542.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,178.558,618.0067.1 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 223,321.7416,166.0030.7 %5.0753.84407.5645.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม46,548.6443,637.006.3 %3.01,054.081,243.43-18.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,304.1816,470.63-33.9 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,306.237,481.45-18.6 %0.02,394.3822.5099.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,348.68977.0070.8 %5.01,234.41332.3273.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี194,136.6984,279.1156.6 %5.01,430.18387.2272.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,190.253,141.0025.0 %5.01,067.03454.5857.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,438.00662.0080.7 %5.0483.34142.9570.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,074.4914,283.2740.7 %5.04,483.263,560.5320.6 %5.0
รวม 1,160,402 783,918 32.44 % 85,669 47,891 44.10 %