จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,879.87508.0082.4 %5.0452.37104.5076.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,437.6012,516.1735.6 %5.086.62266.00-207.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,393.361,885.0044.5 %5.0680.56119.2782.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,376.321,688.0050.0 %5.0661.5494.9085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,171.49282.8197.2 %5.02,391.44883.5063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,153.301,384.0073.1 %5.0306.3056.0581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,278.39422.0090.1 %5.0327.8585.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,646.77513.0085.9 %5.0336.3956.0583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,378.201,129.0074.2 %5.0209.6976.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,190.79571.0086.4 %5.0200.4647.4276.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,451.02789.0082.3 %5.0231.14102.6355.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,956.59908.0081.7 %5.0309.3394.7969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,587.561,014.0077.9 %5.0309.0532.3889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,895.77655.0088.9 %5.0316.5338.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,082.97703.0082.8 %5.0323.0639.1687.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,528.243,462.2759.4 %5.01,174.971,458.13-24.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,319.501.00100.0 %5.0623.51306.3450.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,216.952,668.0036.7 %5.0965.80854.0511.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,767.081,161.0069.2 %5.0634.62355.2344.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,172.421,451.0054.3 %5.0585.48565.673.4 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,239.622,655.0037.4 %5.01,041.861,143.99-9.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,801.822,837.0025.4 %5.0655.14877.65-34.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,346.182,291.0057.1 %5.01,441.201,140.5820.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,272.672,673.0149.3 %5.01,022.85406.6360.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,956.333,514.6674.8 %5.01,650.37302.2181.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,276.4811,124.871.3 %0.53,673.404,866.75-32.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,734.311,444.0061.3 %5.0813.67555.7531.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,090.633,365.3452.5 %5.02,087.74557.6573.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,580.33886.0075.3 %5.0756.6268.3191.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,604.19597.0087.0 %5.0585.48318.7145.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,846.223,283.5014.6 %5.0851.70487.3742.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,554.315,055.5822.9 %5.01,079.89774.4628.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,789.025,167.0059.6 %5.01,289.071,354.57-5.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,796.631,485.0069.0 %5.0889.73216.6675.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,641.138,556.07-12.0 %0.01,669.39133.0992.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,870.4610,316.6930.6 %5.02,443.85269.6089.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,989.941,129.0087.4 %5.0813.67604.1925.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,733.683,248.0031.4 %5.0832.69589.0029.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,026.532,361.0053.0 %5.01,003.83620.9538.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,887.982,960.0039.4 %5.01,213.01648.2446.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี4,186.733,750.0010.4 %5.0737.61115.7884.3 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี19,641.117,148.0063.6 %5.0509.63327.7535.7 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 80,123.1972,490.139.5 %4.51,317.491,016.2522.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,861.29616.0078.5 %5.0471.38127.3073.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,576.212,987.0016.5 %5.0690.90285.0058.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี30,371.0617,255.0043.2 %5.02,029.27561.4372.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,842.32312.2491.9 %5.0604.49300.3650.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,548.633,953.0013.1 %5.0908.75537.2040.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,015.311,284.0068.0 %5.0591.03285.0051.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,921.003,589.398.5 %4.0870.72753.8013.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,559.795,618.00-23.2 %0.0536.84537.87-0.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,559.154,107.0052.0 %5.02,135.28378.9082.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1611,595.1315,964.8597.4 %5.0983.921,020.86-3.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 244,792.918,185.1581.7 %5.01,098.67389.2264.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 367,063.009,502.1785.8 %5.01,398.10865.6738.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,351.951.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี80,070.5888,825.00-10.9 %0.01,341.471,157.0413.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี117,196.7634,208.0670.8 %5.0822.541,438.84-74.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี28,914.7638,323.00-32.5 %0.0946.57570.0039.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,212.9817,689.9926.9 %5.0747.11723.513.2 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง41,068.859,143.6077.7 %5.0766.16372.8651.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง74,772.5716,781.2977.6 %5.0689.63593.1114.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,859.1423,542.00-12.9 %0.01,885.851,195.4536.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,609.583,499.9024.1 %5.0782.23467.4240.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม9,084.939,894.00-8.9 %0.02,281.97108.2595.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,180.641,099.0065.4 %5.0623.51225.3663.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี37,483.0013,802.0063.2 %5.03,608.434,736.27-31.3 %0.0
รวม 1,587,385 522,232 67.10 % 66,755 40,663 39.09 %