จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,452.411,192.0073.2 %5.0441.31116.5573.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,698.023,649.791.3 %0.5612.81156.9874.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,592.761,833.0049.0 %5.0574.780.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,301.376,435.0278.0 %5.05,727.23515.5191.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,895.6819,851.1523.3 %5.02,296.47605.5873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,754.3213,784.6844.3 %5.02,856.69526.3081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,534.321,813.0090.2 %5.0485.0254.1588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,087.59980.0094.3 %5.0256.2447.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,877.10774.0084.1 %5.0353.7757.5783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,780.73968.0083.3 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,792.81531.0086.0 %5.0344.2147.5086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,057.531,699.0066.4 %5.0197.2334.4982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,930.222,855.0051.9 %5.0365.24219.5539.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,800.621,540.0073.5 %5.0258.3493.2163.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,979.256,849.4651.0 %5.02,361.441,412.2440.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,933.002,470.0037.2 %5.0835.21398.4852.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,980.274,030.00-1.2 %0.0783.24564.6327.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,276.682,249.0057.4 %5.0917.07475.2848.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,374.651,039.0069.2 %5.0575.57216.1162.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,369.801,463.0056.6 %5.0574.7868.9988.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,206.054,065.00-26.8 %0.0631.82236.4062.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,258.757,426.0234.0 %5.01,506.571,452.423.6 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,532.173,296.0040.4 %5.02,114.151,796.4515.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,069.473,884.00-26.5 %0.0427.24406.045.0 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,947.853,190.0035.5 %5.01,145.25512.9455.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,620.871,332.0063.2 %5.0596.375.3199.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,831.7415,743.906.5 %3.01,848.84246.1386.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,708.361,625.0056.2 %5.0707.88847.37-19.7 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)15,689.826,634.5657.7 %5.0705.47478.8132.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,554.93110.0096.9 %5.0650.8570.1589.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,107.05704.0077.3 %5.0460.69218.7752.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,667.533,017.0035.4 %5.0674.52207.4969.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,952.773,055.1148.7 %5.01,377.07730.2447.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,165.793,481.0043.5 %5.01,493.99492.5167.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,232.83890.0085.7 %5.01,050.9696.5090.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,497.8812,339.0914.9 %5.03,788.4986.2797.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,500.491,896.5083.5 %5.0707.89416.7741.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,799.902,647.0030.3 %5.0745.93349.6053.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,021.641,167.0071.0 %5.0692.38147.4978.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,362.644,125.0044.0 %5.01,581.53676.7357.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,300.775,411.0014.1 %5.0802.96137.6082.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา29,031.3311,520.0060.3 %5.0969.85415.4957.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,687.6719,284.006.8 %3.01,002.30608.9039.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร42,457.4135,797.5215.7 %5.02,069.26533.4574.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี36,164.9515,646.2056.7 %5.02,128.64446.8879.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,712.846,492.3439.4 %5.01,083.57642.7540.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,507.9653,480.64-137.6 %0.0759.26519.3431.6 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม166,010.36192,611.00-16.0 %0.01,818.641,474.4018.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม675.681,109.00-64.1 %0.0214.26103.8051.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม7,312.731.00100.0 %5.01,297.39282.1778.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,612.291,850.0048.8 %5.0650.85355.7245.3 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,696.6712,478.7315.1 %5.02,248.19812.4063.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,425.502,426.5845.2 %5.0993.14626.0937.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม13,278.003,913.0070.5 %5.0602.35356.6640.8 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,471.513,160.009.0 %4.5856.89164.1180.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 128,746.5813,839.0051.9 %5.01,181.82495.1058.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 222,134.828,758.9460.4 %5.0941.06568.1939.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,695.6912,630.05-88.6 %0.0339.85869.42-155.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม64,943.9113,214.8879.7 %5.0469.25754.83-60.9 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง29,320.5824,748.6215.6 %5.0662.94392.5040.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม156,808.3845,112.0071.2 %5.0888.95376.5857.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม52,212.899,378.4482.0 %5.0373.23626.96-68.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม32,850.3731,176.995.1 %2.5558.91318.3743.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)55,827.3118,705.6066.5 %5.0463.31424.218.4 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล48,917.5120,664.0057.8 %5.0483.54252.2247.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,096.7217,882.49-96.6 %0.01,218.711,809.39-48.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)299,796.09426,360.00-42.2 %0.01,638.091,573.423.9 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,828.752,916.0023.8 %5.0745.93628.8815.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,940.171,223.0058.4 %5.0403.62195.7651.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ49,169.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,717.84ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม43,523.4720,589.1852.7 %5.03,660.284,770.00-30.3 %0.0
รวม 1,570,187 1,189,015 24.28 % 75,533 36,683 51.43 %