จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,807.571,409.0049.8 %5.0204.3972.1464.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,320.761,528.0054.0 %5.0481.42174.6963.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,279.521,377.0058.0 %5.0462.4134.4992.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,575.811,580.0093.6 %5.03,037.6961.7598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 230,700.44312.2499.0 %5.03,309.57464.2286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,575.51676.8091.1 %5.0279.31532.00-90.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,699.487,172.54-52.6 %0.01,013.85663.2334.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,936.222,051.0047.9 %5.0728.63398.8445.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,173.971,400.0055.9 %5.0424.37104.5475.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,339.811,197.0064.2 %5.0481.42206.9857.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,356.482,101.0037.4 %5.0452.24330.7526.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,853.631,547.0016.5 %5.0351.47174.4450.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,815.974,475.937.1 %3.51,070.90762.4628.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,247.7314,953.00-45.9 %0.01,165.98245.3779.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,577.102,035.0043.1 %5.0576.50355.6438.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,562.361,060.0070.2 %5.0671.5934.6294.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,742.471,416.0048.4 %5.0367.33351.924.2 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,138.443,468.2016.2 %5.0728.63311.6057.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,464.4531,164.99-229.3 %0.01,566.731,000.7036.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,696.421,390.0070.4 %5.0785.69347.8355.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,408.401,659.0051.3 %5.0451.58162.0264.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,808.6811,254.59-93.8 %0.01,288.2260.5995.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร4,135.071,441.0065.2 %5.0348.31232.7533.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,633.551,637.0054.9 %5.0652.57235.5063.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,600.083,067.0014.8 %5.0595.52164.9272.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,560.043,121.2531.6 %5.0557.49316.0643.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,215.164,469.00-6.0 %0.0519.4569.1186.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,757.132,523.0078.5 %5.0726.55327.9654.9 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 59,751.1163,896.01-6.9 %0.0915.77539.5041.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,834.4516,704.00-144.4 %0.01,806.181,158.3535.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,105.491,621.0047.8 %5.0348.31134.8661.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร11,195.0714,434.90-28.9 %0.02,497.12708.0071.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,341.453,896.0010.3 %5.0842.73413.9950.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,143.1217,888.00-95.6 %0.01,478.51634.1757.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,862.251,450.0062.5 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,279.856,616.7120.1 %5.02,177.17127.3194.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร14,839.303,504.7276.4 %5.0299.73167.1444.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,806.499,069.6160.2 %5.01,138.81423.0762.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,159.083,508.0378.3 %5.0280.35148.3947.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร76,649.3782,308.00-7.4 %0.01,181.54864.0926.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว40,358.6521,084.0047.8 %5.0386.44346.2510.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,729.777,067.3334.1 %5.01,098.20672.7538.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,441.502,669.1050.9 %5.0747.65870.49-16.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,784.091,224.0056.0 %5.0310.28103.7466.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร68,464.9336,398.0146.8 %5.013,875.205,189.7962.6 %5.0
รวม 541,728 404,826 25.27 % 53,374 20,700 61.22 %