จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,375.47394.0088.3 %5.0259.3987.1866.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,672.78793.9370.3 %5.0392.78230.7841.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,736.111,612.0041.1 %5.0354.75148.4958.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,181.2011,808.0410.4 %5.01,666.86619.4062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,299.781,682.0060.9 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,628.21953.0079.4 %5.0246.1795.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,092.18320.0092.2 %5.0145.2446.2168.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,109.12455.0088.9 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,103.81251.0093.9 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,991.56417.0089.6 %5.0121.48142.50-17.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,146.02114.0090.1 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,235.781,716.0047.0 %5.0601.96403.8532.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,225.221,684.0060.1 %5.0792.12422.9946.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,164.76537.1183.0 %5.0506.88403.9420.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,788.561,065.0061.8 %5.0430.82485.87-12.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,644.691,578.0056.7 %5.0601.94429.5628.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,131.494,123.20-93.4 %0.0386.40342.3411.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,231.172,265.00-1.5 %0.0925.23493.0446.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,709.5214,778.34-16.3 %0.0887.20664.3925.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,499.96981.0072.0 %5.0544.91224.0158.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,524.26903.0074.4 %5.0563.9331.0694.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,797.80550.0080.3 %5.0316.7276.0076.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,533.793,383.004.3 %2.0544.91172.5268.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,998.6324,798.00-77.1 %0.01,457.681,304.6810.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,708.844,069.0013.6 %5.0792.12640.3019.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,309.432,167.0034.5 %5.0563.93192.6365.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,641.2810,507.41-37.5 %0.01,134.3970.6193.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,440.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5430.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,579.512,026.0043.4 %5.0582.95201.5565.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,034.511,639.0059.4 %5.0659.01534.4818.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,489.171,597.0064.4 %5.0639.99213.0966.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,176.262,330.0044.2 %5.0392.7835.9490.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,453.511,503.0056.5 %5.0627.63230.2263.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 40,993.1240,072.972.2 %1.0653.72500.6923.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง524.30886.00-69.0 %0.0278.6951.4481.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,057.37798.0073.9 %5.0269.6182.3169.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,717.834,442.52-19.5 %0.0620.98270.7556.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,267.112,237.0031.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,660.673,398.407.2 %3.5591.88511.1413.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง23,782.9414,308.0539.8 %5.01,015.96267.1173.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,259.623,891.198.6 %4.0264.25228.3513.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง64,315.9965,700.00-2.2 %0.01,017.70744.3726.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,001.7916,159.885.0 %2.5293.85994.16-238.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ32,253.7113,836.0057.1 %5.0368.70299.2518.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,970.9213,967.70-133.9 %0.0977.451,064.04-8.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,448.102,077.0039.8 %5.0525.90291.0744.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,990.42639.0078.6 %5.0335.74162.1551.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,421.296,872.7960.5 %5.02,236.861,997.2110.7 %5.0
รวม 371,880 292,287 21.40 % 27,184 16,579 39.01 %