จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,754.77946.0065.7 %5.0216.1386.3660.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,843.964,698.63-22.2 %0.0425.31161.2862.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,192.161,943.7039.1 %5.0387.2830.0692.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,456.5419,009.0035.5 %5.02,331.45570.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0205.0147.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,276.45723.0083.1 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,160.97400.0090.4 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,974.215,020.49-26.3 %0.0936.04282.6669.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,888.873,354.9831.4 %5.0672.47285.9557.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,301.551,754.0059.2 %5.0767.60344.6455.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,263.97649.0080.1 %5.0425.31396.726.7 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม15,839.53940.0094.1 %5.05,521.60296.7594.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,052.52942.8076.7 %5.0387.28378.962.1 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,012.362,294.0023.8 %5.0603.67297.4550.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,949.062,179.0044.8 %5.0653.50336.9748.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,898.4610,236.2720.6 %5.0921.8569.2492.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,644.131,193.0067.3 %5.0467.61169.4563.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,406.92826.0075.8 %5.0482.3648.4790.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,095.79473.0084.7 %5.01,293.36416.3867.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,550.812,845.8019.9 %5.0520.39123.9076.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,765.573,457.0027.5 %5.01,109.83362.7067.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,589.621,809.0067.6 %5.01,357.09493.6563.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,832.061,388.0063.8 %5.0406.29145.9764.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,637.474,779.37-3.1 %0.0900.7158.8493.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,070.841,581.0085.7 %5.0425.31368.3513.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,723.971,769.0052.5 %5.0596.45336.9443.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,882.672,918.0024.8 %5.0653.50213.6667.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,652.672,451.4847.3 %5.0539.40193.8364.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,137.692,387.0042.3 %5.0349.2459.8582.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,183.683,481.0068.9 %5.0463.34167.2063.9 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 37,719.7515,133.1259.9 %5.0613.81376.7638.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,586.89772.0070.2 %5.0235.15167.1128.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,706.223,605.2923.4 %5.0938.74427.6354.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,149.79910.8071.1 %5.0368.26299.3418.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,450.073,002.0032.5 %5.0672.52189.3471.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,350.681,185.0064.6 %5.0482.36438.389.1 %4.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,377.182,442.0527.7 %5.0463.34514.16-11.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม13,925.1911,246.5219.2 %5.0564.06442.5121.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,194.512,569.0050.5 %5.0297.12351.48-18.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม55,931.7951,567.007.8 %3.5998.34717.2528.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,510.2910,715.9426.1 %5.0348.10275.5520.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,204.171,654.0089.1 %5.0225.80210.007.0 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,385.1612,543.0027.9 %5.0936.80336.3764.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม33,154.1328,380.0014.4 %5.01,306.43615.6052.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,268.091,656.0049.3 %5.0463.34382.7517.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,892.6592.8096.8 %5.0254.16135.8346.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,611.40806.8693.6 %5.02,678.892,317.4313.5 %5.0
รวม 408,457 234,731 42.53 % 36,211 15,037 58.47 %