จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,746.34626.0077.2 %5.0454.0293.1879.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,708.864,478.9753.9 %5.063.1649.1222.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,402.274,430.8861.1 %5.0758.25364.9951.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,019.921,213.0069.8 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,869.988,615.5951.8 %5.02,260.54710.5268.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,467.90853.0080.9 %5.0203.0760.6770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,894.54416.0089.3 %5.0358.5590.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,153.21656.0084.2 %5.0162.600.0999.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,342.01334.0092.3 %5.0166.6250.8369.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,245.44669.0084.2 %5.0305.7316.1594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,065.13374.0090.8 %5.0411.5768.4983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,000.91641.0089.3 %5.0358.3083.9876.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,789.581,072.0077.6 %5.0277.7037.8186.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,263.14144.8893.6 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,374.944,579.4859.7 %5.01,157.59930.0519.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0833.67269.0367.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,208.821,835.0056.4 %5.0986.47204.2179.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,056.502,963.0041.4 %5.0858.49359.3658.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,375.751,182.6065.0 %5.0701.20476.9032.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,484.832,232.0073.7 %5.02,678.891,697.8036.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,357.182,253.334.4 %2.0480.10557.10-16.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,798.732,808.0041.5 %5.01,271.68882.3930.6 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,605.822,647.2126.6 %5.0771.41390.0949.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,309.3412,296.007.6 %3.51,556.92243.2084.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,574.609,397.00-24.1 %0.02,919.111,097.2562.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,247.052,185.0058.4 %5.0815.30204.2574.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,547.09857.0075.8 %5.0777.2733.9095.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,290.73937.0071.5 %5.0606.12127.3779.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,827.592,822.5526.3 %5.0853.33207.6475.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,301.3598.0098.7 %5.01,956.2884.5595.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,393.444,046.007.9 %3.51,214.66485.2260.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี4,498.591,684.0062.6 %5.0796.28237.5070.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,330.799,451.21-1.3 %0.02,469.6934.4998.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,095.171,272.0084.3 %5.0834.31521.0337.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,765.825,049.61-6.0 %0.0948.41637.4532.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,458.662,177.0051.2 %5.0777.26220.3071.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,321.873,171.0026.6 %5.01,005.49629.6637.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,778.452,368.0037.3 %5.0777.29190.7575.5 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,220.362,026.0081.9 %5.0731.11200.0072.6 %5.0
รจก.เพชรบุรี 61,445.3154,150.2611.9 %5.01,230.57621.8349.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,937.79877.0070.1 %5.0530.06216.5159.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,820.043,448.0140.8 %5.01,192.17428.6564.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,896.711,343.1372.6 %5.0701.23151.4978.4 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,913.383,522.0628.3 %5.01,119.58216.7980.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,787.821,574.9858.4 %5.0777.2746.9294.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,216.0714,152.000.5 %0.53,595.43299.6091.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)17,981.769,321.1748.2 %5.02,872.47876.8769.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 179,824.5814,076.0082.4 %5.0886.93399.1555.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 243,323.348,890.3279.5 %5.01,651.25343.8279.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,292.804,776.009.8 %4.5398.20684.00-71.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี72,270.6136,359.0149.7 %5.0861.861,318.18-52.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี82,323.7031,546.0061.7 %5.0856.02848.070.9 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี26,467.9626,393.600.3 %0.5910.831,518.91-66.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี50,462.2115,665.0069.0 %5.0848.631,072.45-26.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ10,112.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ338.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด78,648.5318,951.0075.9 %5.0825.581,167.52-41.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,116.0216,738.63-50.6 %0.01,823.441,703.576.6 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,317.332,044.0038.4 %5.0720.22384.7946.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,051.741,925.0052.5 %5.0568.09177.3068.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี28,642.0521,071.0026.4 %5.06,905.765,221.2024.4 %5.0
รวม 832,722 392,758 52.83 % 65,183 30,285 53.54 %