จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,564.13801.0077.5 %5.0457.63189.4558.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,495.718,144.51-8.7 %0.054.34149.44-175.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์2,118.573,048.00-43.9 %0.068.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,522.464,143.75-17.6 %0.0799.92247.1569.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,012.411,375.0054.4 %5.0590.7634.2594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,969.686,463.9256.8 %5.02,302.201,387.4539.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,608.781,133.1075.4 %5.0326.3569.2878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,962.20983.0075.2 %5.0276.6894.9065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,008.69437.0089.1 %5.0275.8157.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,244.73637.0085.0 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,969.01361.0090.9 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,722.991,435.0069.6 %5.0559.1576.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,182.691,162.0077.6 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,678.69415.0091.1 %5.0372.57114.0069.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,364.084,944.797.8 %3.5818.7057.9592.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,294.094,323.02-0.7 %0.01,084.1464.3594.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,966.881,562.0047.4 %5.0610.29115.8581.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,591.93903.0065.2 %5.0541.70106.1480.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,690.191,635.9039.2 %5.0552.7472.4386.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,737.891,313.0072.3 %5.01,028.11703.0531.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,150.221,172.0062.8 %5.0666.81197.3370.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,279.602,677.7937.4 %5.0761.89400.4947.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,264.553,950.0074.1 %5.05,292.171,276.7675.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,194.971,615.0026.4 %5.0503.10263.0247.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,518.892,308.4648.9 %5.01,045.48975.016.7 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,570.091,361.4061.9 %5.0837.96161.5180.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,224.489,404.0023.1 %5.01,180.26348.3970.5 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน78,538.7821,726.1072.3 %5.0466.73532.40-14.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,504.247,146.6342.8 %5.04,254.882,793.9534.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,689.391,435.0061.1 %5.0856.974.1299.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,298.381,110.0051.7 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,827.29570.0068.8 %5.072.5754.9424.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,870.925,055.00-3.8 %0.089.9464.4428.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,791.59862.0077.3 %5.0762.6750.8393.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,970.37554.0081.3 %5.0590.76273.8653.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,653.952,973.6018.6 %5.0818.95359.5356.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,527.522,266.0035.8 %5.01,584.78761.3152.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,399.065,063.0046.1 %5.01,750.73689.9660.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,794.521,345.4376.8 %5.0742.87225.1369.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,818.008,024.46-37.9 %0.01,370.42228.3383.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,611.2213,968.01-2.6 %0.02,080.621,797.4013.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,236.361,734.0083.1 %5.0609.78469.0423.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,812.252,877.3024.5 %5.0935.09361.5761.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,291.601,599.0051.4 %5.0723.86455.8237.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,468.38205.5394.1 %5.0780.92535.3831.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,022.844,478.0036.2 %5.0724.09105.1285.5 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,947.171,939.0082.3 %5.0840.82370.5055.9 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 57,964.6234,036.1041.3 %5.01,022.02888.4213.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,792.93667.0076.1 %5.0514.70172.3066.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,896.445,153.5547.9 %5.01,047.13484.8053.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,618.601,122.0069.0 %5.0609.78256.0158.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,513.475,504.6435.3 %5.01,408.43651.1053.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,246.421,132.0065.1 %5.0704.84101.5085.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,450.732,181.5136.8 %5.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,135.88136,520.00-147.6 %0.01,866.22988.0747.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 127,191.016,697.9075.4 %5.01,318.16822.9137.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 231,191.5510,663.2865.8 %5.01,632.78563.5165.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,577.885,881.6672.7 %5.0315.41373.70-18.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,363.582,305.972.4 %1.0329.87237.5028.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์595,903.0048,185.6891.9 %5.04,022.49481.7588.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน57,650.643,460.0094.0 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี45,839.1013,228.8171.1 %5.0821.30630.0823.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล34,732.2217,260.0050.3 %5.0963.19968.87-0.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,430.7922,240.00-35.4 %0.02,212.601,069.0151.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,268.422,698.0067.4 %5.0855.72560.2934.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,578.78703.0072.7 %5.0514.71141.5472.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,328.041,855.0089.3 %5.05,280.412,802.9646.9 %5.0
รวม 1,334,657 474,138 64.47 % 69,571 30,765 55.78 %