จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,646.57850.0067.9 %5.0538.64150.0072.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,196.0317,436.4033.4 %5.0536.54298.5044.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,729.746,940.2035.3 %5.069.24170.31-146.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,180.312,158.0073.6 %5.057.68114.00-97.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,101.871,886.0039.2 %5.0728.80335.6353.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,064.831,500.0051.1 %5.0709.7935.2695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช23,240.7618,749.8719.3 %5.03,876.52778.4379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3674.1084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,033.35288.0092.9 %5.0185.8257.9968.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,886.47315.0091.9 %5.0178.0068.8861.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,126.591,344.0067.4 %5.0462.0333.5692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,910.38211.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,910.50575.0085.3 %5.0246.14103.5557.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,961.17534.0086.5 %5.0353.5370.4080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,093.02666.0083.7 %5.0246.3633.6986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,961.341,952.1060.7 %5.0584.8034.0894.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,973.59264.0093.4 %5.0274.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,581.34332.0090.7 %5.0369.0569.8781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,451.79749.0083.2 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,229.84637.0087.8 %5.0234.0027.9788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,038.00308.0092.4 %5.0383.3339.9289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,570.93436.0087.8 %5.0388.15107.4172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,970.83871.0078.1 %5.0337.0286.3674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,521.91455.0087.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,927.84356.0090.9 %5.0192.8335.9381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,892.86400.0089.7 %5.0246.6269.3971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,854.52394.0089.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,650.594,199.6425.7 %5.0804.8775.3690.6 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,379.636,601.00-22.7 %0.0604.94167.2072.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,394.326,072.925.0 %2.51,812.71371.4579.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,846.191,208.0057.6 %5.06,343.99289.7595.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,126.271,092.0065.1 %5.0699.64371.4546.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,947.921,312.5055.5 %5.0484.48285.0041.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0343.38232.7532.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0264.1191.2365.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,025.282,562.0049.0 %5.01,375.331,181.8914.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,546.781,269.0064.2 %5.0918.96610.2033.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,110.2522,215.76-83.4 %0.04,915.433,331.3032.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,922.231,483.7062.2 %5.01,533.47144.2990.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,068.621,275.0074.8 %5.01,546.50659.3057.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,070.345,707.36-40.2 %0.01,128.143,192.29-183.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,390.383,000.0011.5 %5.0698.50667.964.4 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,468.722,844.6956.0 %5.02,116.962,829.73-33.7 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,212.152,561.6039.2 %5.01,215.67630.7148.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,211.2413,088.40-16.7 %0.01,307.8036.1097.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช142,791.78153,764.98-7.7 %0.0721.88929.20-28.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,216.0912,171.05-32.1 %0.03,433.243,890.70-13.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,800.642,057.0045.9 %5.01,013.67601.3540.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,325.321,117.8166.4 %5.0785.85321.8659.0 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,228.601,222.0062.2 %5.081.4667.2817.4 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,820.55975.0046.4 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,820.55403.0077.9 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,459.15955.0072.4 %5.0880.5554.7093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,042.811,046.0065.6 %5.0721.26342.4352.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,945.923,756.5824.0 %5.01,014.05226.4277.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,683.0532,710.40-276.7 %0.02,592.373,015.49-16.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,209.865,312.0035.3 %5.01,584.52788.7450.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,073.042,394.0041.2 %5.01,128.14377.9866.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,357.7713,788.00-87.4 %0.01,451.4084.2894.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,629.90220.9795.2 %5.01,128.14702.0537.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,997.594,025.34-0.7 %0.01,071.10313.9170.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,307.092,286.0056.9 %5.01,451.41682.3053.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,743.141,839.0068.0 %5.01,637.66627.3661.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,888.825,073.0013.9 %5.0899.95116.7087.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,516.553,997.8972.5 %5.0546.67392.0628.3 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 173,283.84132,107.0023.8 %5.02,365.681,979.2916.3 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 39,067.3423,376.6640.2 %5.0880.70649.8726.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,491.265,007.008.8 %4.0501.47276.4244.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,823.451,421.0049.7 %5.0614.69197.6067.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,351.773,545.0018.5 %5.01,261.26901.1028.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,345.001,344.0059.8 %5.0823.87300.8063.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,280.792,073.0051.6 %5.01,223.23674.6544.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช5,103.062,752.0046.1 %5.01,833.48784.6657.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,386.303,844.4812.4 %5.01,063.55743.8530.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช33,371.915,477.4083.6 %5.0757.09297.5560.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 132,775.9610,805.4667.0 %5.0915.72409.2555.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 227,692.034,082.0085.3 %5.01,663.761,153.4230.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 322,190.429,312.0058.0 %5.02,575.99875.8466.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,622.9911,672.0620.2 %5.01,342.58553.1958.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,858.688,101.0067.4 %5.02,826.201,011.8064.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,142.864,898.4320.3 %5.0321.201,384.38-331.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,025.4015,680.137.9 %3.5463.95684.18-47.5 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,909.3162.8399.8 %5.0729.22568.6122.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช85,828.9751,000.0040.6 %5.01,752.69738.0057.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช46,285.4423,000.0050.3 %5.01,329.18228.0082.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล718,547.7529,320.0095.9 %5.01,101.09240.2078.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,643.8814,124.0048.9 %5.0786.60461.3341.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช447,013.0934,363.8392.3 %5.01,109.081,589.53-43.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,090.926,052.0071.3 %5.0924.65805.2812.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช45,587.1027,000.0040.8 %5.0888.35978.75-10.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร40,679.8315,276.0062.4 %5.0957.38688.7528.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,235.5310,118.0054.5 %5.0766.38369.4451.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง155,926.0233,575.5978.5 %5.01,388.06953.7631.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,996.5129,249.00-54.0 %0.02,522.922,346.957.0 %3.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช32,077.9118,382.9042.7 %5.08,638.612,714.6368.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช109,183.3850,000.0054.2 %5.02,084.77237.5088.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,001.033,587.6010.3 %5.01,090.11891.3318.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,307.171,257.0062.0 %5.0804.87221.3472.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,402.1541,402.002.4 %1.05,603.115,570.200.6 %0.5
รวม 2,764,815 1,019,486 63.13 % 116,260 64,157 44.82 %