จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,721.421,218.0055.2 %5.0412.17103.4674.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37176.00-196.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,257.861,170.0064.1 %5.0348.81197.2043.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,531.592,304.0034.8 %5.0640.3956.8691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,047.109,340.007.0 %3.51,914.43548.1071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,150.571,367.0073.5 %5.0308.61186.4839.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,678.341,183.0067.8 %5.0349.1430.6891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,263.05425.0090.0 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,278.50810.0081.1 %5.0332.95101.9769.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,278.50457.5089.3 %5.0289.3774.4574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,235.98668.0084.2 %5.0328.4336.5688.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,216.08434.0089.7 %5.0420.3865.8784.3 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,924.764,750.003.5 %1.5811.4390.2588.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,380.112,495.8726.2 %5.0678.39298.6256.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,387.851,247.9471.6 %5.0305.5591.1970.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,708.96563.0079.2 %5.0407.43309.4324.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,259.541,134.0065.2 %5.0602.33328.6645.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,494.162,775.0020.6 %5.0697.41376.1846.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,434.861,523.0055.7 %5.0659.38180.5072.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,376.201,298.0061.6 %5.0811.42417.2648.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,832.152,341.0059.9 %5.01,386.651,029.2425.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,204.581,513.2031.4 %5.0483.70365.9724.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,993.054,311.4713.7 %5.01,267.95647.7848.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,068.991,378.0066.1 %5.0666.71141.2478.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,068.9011,309.3013.5 %5.01,096.80665.9539.3 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่854,121.56886,780.81-3.8 %0.04,226.991,560.9463.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,869.442,035.8058.2 %5.0773.47555.4528.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,096.146,185.0012.8 %5.080.0968.0515.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,472.07968.0072.1 %5.0678.41118.5982.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,025.051,571.0048.1 %5.0545.28253.7953.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,630.992,878.0020.7 %5.0735.44465.8436.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,317.352,129.0035.8 %5.0659.38572.6013.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,832.785,120.00-33.6 %0.0811.50344.2157.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,499.272,411.0056.2 %5.0773.47202.0673.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,988.0111,578.9217.2 %5.01,324.95119.7091.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,822.852,704.004.2 %2.0659.38510.1522.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,355.132,633.3050.8 %5.0811.52361.1255.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,864.512,240.0021.8 %5.0469.22361.8022.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,819.311,224.0068.0 %5.0849.54418.0050.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,255.543,050.006.3 %3.0602.3396.9083.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,530.983,272.0071.6 %5.0716.44373.5847.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่67,684.7622,170.0067.2 %5.01,263.56646.0048.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,161.351,571.0050.3 %5.0564.36295.4547.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,209.942,833.0011.7 %5.0583.31348.3040.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,095.251,571.0049.2 %5.0564.3696.9082.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,925.333,638.0326.1 %5.0830.54365.7556.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,222.653,125.003.0 %1.5621.34324.9047.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,188.3210,007.0010.6 %5.03,017.36579.5080.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่17,074.5910,566.6038.1 %5.01,768.341,295.8226.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,857.723,223.2045.0 %5.0414.30622.25-50.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม21,144.4810,323.0051.2 %5.0625.84358.9042.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก27,931.1828.9599.9 %5.0654.82779.59-19.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่65,192.6547,629.0026.9 %5.01,243.13641.2548.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่20,571.015,795.0071.8 %5.0705.68931.22-32.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,570.7016,834.01-1.6 %0.0638.61624.722.2 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,802.875,734.5441.5 %5.01,506.271,278.1515.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,441.791,751.3249.1 %5.0637.54366.8042.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,638.38859.0067.4 %5.0393.1586.4578.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่14,094.811,571.0088.9 %5.01,973.75370.0081.3 %5.0
รวม 1,342,102 1,142,028 14.91 % 48,205 22,916 52.46 %