จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,613.80638.0075.6 %5.0376.72210.8044.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,798.0424,684.7322.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,481.934,670.6037.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,038.093,026.000.4 %0.5547.87179.8467.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,121.901,113.0064.3 %5.0566.8843.3792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,819.8014,454.00-33.6 %0.01,745.88916.2347.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,906.37755.0084.6 %5.0228.4640.5282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว407.12361.0011.3 %5.0456.0272.8484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,100.43425.0089.6 %5.0237.1318.9092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,389.48473.0089.2 %5.0188.0585.5954.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,351.821,134.6073.9 %5.0356.4343.5587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,630.29370.0089.8 %5.0209.2085.0659.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,352.48522.0090.2 %5.0321.5074.9576.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,285.753,845.0010.3 %5.0795.08757.154.8 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,699.885,425.0063.1 %5.0814.09269.8366.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,219.601,954.0053.7 %5.0852.12450.3047.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,482.991,018.0070.8 %5.0392.76324.2517.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,138.971,219.0061.2 %5.0585.9398.2883.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,763.882,527.0032.9 %5.0653.53732.07-12.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,695.554,133.0038.3 %5.0937.67547.7841.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,080.662,457.0039.8 %5.01,023.27921.919.9 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,004.32831.0072.3 %5.0528.8834.0993.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,734.8712,214.78-158.0 %0.01,042.28349.1266.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,936.032,354.0419.8 %5.0501.4035.2093.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,631.24675.0058.6 %5.059.8934.1143.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,290.20948.0071.2 %5.0661.9667.7189.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,899.46768.0073.5 %5.0490.85391.6320.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,196.422,395.0025.1 %5.0623.96209.5466.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,334.7347,805.00-796.1 %0.01,175.401,361.13-15.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,933.603,545.009.9 %4.51,080.32374.7765.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,875.964,031.0017.3 %5.01,308.51580.8655.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,318.135,585.1023.7 %5.0722.87140.8380.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,902.642,163.0080.2 %5.0680.98705.06-3.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,594.002,527.0329.7 %5.0776.09435.3743.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,418.563,209.0056.7 %5.0719.01269.4962.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,730.772,156.6062.4 %5.0719.01219.3569.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,941.862,665.209.4 %4.5437.30118.8972.8 %5.0
สพ.พังงา10,934.341,898.0082.6 %5.01,835.64613.4166.6 %5.0
รจจ.พังงา 75,769.0890,270.00-19.1 %0.0774.45800.37-3.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,853.70925.0067.6 %5.0414.76186.8555.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,925.023,268.0072.6 %5.0900.74431.2852.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,829.141,303.0077.6 %5.0431.76256.5040.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,585.385,797.67-61.7 %0.0608.65765.61-25.8 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,485.411,770.0049.2 %5.0719.01324.8154.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,468.9610,264.5517.7 %5.02,601.60464.8382.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,867.777,152.7573.4 %5.01,592.79322.4779.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)18,091.367,657.9657.7 %5.01,587.02422.2673.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,989.982,904.9063.6 %5.0321.63432.26-34.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,645.3544,864.707.8 %3.5986.79720.9026.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,690.2420,605.00-10.2 %0.0563.49899.50-59.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง22,373.359,445.0057.8 %5.0650.11478.1526.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า29,742.5111,077.0062.8 %5.0669.29576.5513.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,930.6317,173.88-23.3 %0.01,528.062,188.55-43.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,455.971,562.0054.8 %5.0613.11703.91-14.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,751.34809.0070.6 %5.0205.65221.74-7.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,030.759,598.7136.1 %5.03,880.234,564.33-17.6 %0.0
รวม 538,542 417,425 22.49 % 43,702 26,575 39.19 %