จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต3,043.31861.0071.7 %5.0306.49200.1734.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11469.75-410.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,693.9711,452.8641.8 %5.063.3369.24-9.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต4,094.1714,758.00-260.5 %0.0572.71219.8361.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,471.031,058.0069.5 %5.0439.60155.3864.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต29,319.3417,582.2840.0 %5.03,215.94983.9669.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,594.164,920.0063.8 %5.0401.57102.6074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,690.112,111.0062.9 %5.0401.5795.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,366.321,414.0073.7 %5.0329.3685.5874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,221.831,483.0071.6 %5.0390.2695.9575.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,804.274,503.0033.8 %5.0572.71191.8066.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,036.80165.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,674.105,960.00-27.5 %0.0781.89615.4821.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,112.142,307.0062.3 %5.01,124.16123.2089.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,396.691,796.0059.2 %5.0800.90462.6442.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,492.872,950.0015.5 %5.0439.60149.3766.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,164.571,369.0056.7 %5.0325.50196.2139.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,446.592,817.0018.3 %5.0458.62541.10-18.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,715.731,933.00-12.7 %0.0320.8755.8082.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,286.641,749.0059.2 %5.0724.84522.7027.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,531.792,460.0030.3 %5.0439.60158.6563.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,816.1223,787.00-249.0 %0.01,409.42156.7588.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,927.764,494.00-14.4 %0.0724.84892.59-23.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,332.683,514.0018.9 %5.0762.87323.7557.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก22,974.0414,955.5234.9 %5.0260.13112.6256.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,760.71431.0075.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,659.091,537.0058.0 %5.0515.660.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,299.48278.0091.6 %5.0363.54272.6525.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,427.634,081.007.8 %3.5705.82139.1680.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,868.9924,975.00-325.5 %0.01,200.241,620.38-35.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,618.47573.0089.8 %5.01,276.30458.1964.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,978.93991.0075.1 %5.0724.84155.9978.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,671.5913,777.14-142.9 %0.01,143.19160.5486.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,578.941,936.0045.9 %5.0420.58581.87-38.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,993.834,545.46-13.8 %0.0629.76129.2079.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต4,162.291,542.0063.0 %5.0705.8295.1386.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,517.091,760.0050.0 %5.0496.65344.5230.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,936.684,342.00-10.3 %0.0591.7383.8385.8 %5.0
สพ.ภูเก็ต11,320.765,327.5752.9 %5.0376.57357.835.0 %2.5
รจจ.ภูเก็ต 61,680.4739,443.4036.1 %5.0949.13535.9743.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,000.29934.0068.9 %5.0267.67108.0259.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,087.172,745.4332.8 %5.0629.76100.7084.0 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,872.197,426.01-52.4 %0.0876.97155.8582.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,441.281,985.5055.3 %5.0800.90189.8176.3 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,231.791,158.0064.2 %5.0476.65175.0863.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,278.793,517.00-7.3 %0.0420.58198.9052.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต36,074.3011,203.0068.9 %5.0645.60379.0741.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,036.803,978.10-31.0 %0.0271.8695.0065.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,143.0929,483.92-17.3 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต44,681.7454,922.60-22.9 %0.0640.16453.5029.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต139,000.2568,821.0050.5 %5.0350.20433.97-23.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,102.3018,240.00-0.8 %0.0350.60249.0029.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,906.8017,472.00-25.6 %0.01,018.10826.6418.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,399.694,411.00-29.7 %0.0382.55326.7814.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต3,010.13742.0075.3 %5.0268.4688.3467.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต39,516.2010,525.9073.4 %5.02,595.154,540.86-75.0 %0.0
รวม 644,428 473,340 26.55 % 36,776 20,783 43.49 %