จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,365.02114.0096.6 %5.0235.93124.4547.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,575.4112,714.00-177.9 %0.01,725.76168.7290.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,126.5955,381.2512.3 %5.0270.69858.91-217.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี20,021.7415,037.2524.9 %5.089.37103.55-15.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,614.304,148.4037.3 %5.070.7159.1916.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,523.482,000.0055.8 %5.01,360.00426.5568.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,689.863,664.680.7 %0.5747.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,154.671,418.0055.1 %5.0825.6454.0893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,464.543,777.5871.9 %5.04,634.88428.3590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,395.7014,042.8631.1 %5.03,130.41855.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,557.236,919.4452.5 %5.01,742.24261.3585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,308.751,617.0074.4 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,970.751.00100.0 %5.0347.93101.9170.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,719.12509.0091.1 %5.0242.0141.1183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,793.93345.0090.9 %5.0319.3243.6486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,674.55645.0088.6 %5.0378.0433.4891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,582.16496.0091.1 %5.0342.8633.7290.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,057.53894.0078.0 %5.0461.3376.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,704.93436.0092.4 %5.0337.3150.8984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,645.47584.0089.7 %5.0510.6962.3187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,915.82459.0088.3 %5.0297.7729.3090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,621.11326.0094.2 %5.0310.2578.2574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,745.40275.0092.7 %5.0326.6115.5795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,640.32450.0092.0 %5.0243.0345.0681.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,602.37551.0090.2 %5.0253.7386.4965.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,565.78302.0094.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,383.921,062.0075.8 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,672.28562.0084.7 %5.0382.8867.9582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,623.30150.0097.3 %5.0209.2934.4383.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,883.956,675.0038.7 %5.0692.26222.8767.8 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,928.022,577.0067.5 %5.0582.26164.9171.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,247.978,664.90-65.1 %0.02,029.681,371.8032.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,254.388,716.0070.2 %5.09,809.74867.9191.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,871.291.00100.0 %5.0381.87137.7563.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,778.441,904.5031.5 %5.0484.40402.8016.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,251.231,053.0067.6 %5.0646.77590.908.6 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,317.371,841.0044.5 %5.0502.64218.5056.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี898.461,878.00-109.0 %0.0386.95275.5028.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,690.085,474.54-16.7 %0.01,472.16625.4357.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,530.942,342.3633.7 %5.08,074.00190.9597.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,271.92965.0070.5 %5.0897.36376.2058.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,966.991,023.0065.5 %5.0891.60641.3828.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,592.173,229.3210.1 %5.0977.741,201.77-22.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,211.813,802.509.7 %4.52,013.861,023.1549.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,907.464,608.306.1 %3.01,962.551,561.3320.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี41,510.729,493.0077.1 %5.01,779.893,629.42-103.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,359.574,275.02-81.2 %0.0584.79588.05-0.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,090.351,674.0067.1 %5.01,643.301,643.34-0.0 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,182.093,310.0036.1 %5.01,393.05955.2531.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,386.652,244.8133.7 %5.01,324.331,859.28-40.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,290.9022,311.00-22.0 %0.01,624.29168.1589.6 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี318,710.63380,507.22-19.4 %0.0996.341,330.00-33.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,030.587,514.6816.8 %5.03,013.59261.2591.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,689.211.00100.0 %5.01,057.16581.4045.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,864.225,441.44-40.8 %0.01,512.79765.4349.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,432.239,662.00-14.6 %0.03,031.48285.9590.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,944.476,468.9118.6 %5.03,102.742,519.4018.8 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,853.033,801.0035.1 %5.0101.8734.1066.5 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,793.58219.0087.8 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,793.58775.0056.8 %5.089.6147.6946.8 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,931.471,216.0058.5 %5.092.3152.8742.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,351.70915.0072.7 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,136.141,088.0065.3 %5.01,174.30570.0051.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,805.152,578.0032.2 %5.0652.72376.2042.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,276.2949,492.00-433.5 %0.02,502.382,485.000.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,914.011,310.0085.3 %5.01,320.03832.5036.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,907.631.00100.0 %5.0901.69216.6076.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,236.6813,016.90-79.9 %0.01,738.39130.9592.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,392.5714,286.00-6.7 %0.02,244.304,407.05-96.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,970.892,543.0078.8 %5.01,453.141,364.946.1 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,771.644,126.00-9.4 %0.01,072.83362.9066.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,080.852,258.0044.7 %5.01,224.95312.5574.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,860.532,903.0040.3 %5.01,491.20853.9042.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,227.983,734.7311.7 %5.0882.69268.8569.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,763.8612,043.5955.0 %5.0863.29326.8062.1 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี9,185.1714,304.00-55.7 %0.0625.40436.0030.3 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี77,968.8669,808.8210.5 %5.01,590.131,873.33-17.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,763.3714,766.00-7.3 %0.02,429.031,081.3055.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,181.314,045.0050.6 %5.0768.58230.8570.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,746.784,787.0016.7 %5.01,886.191,137.9239.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี37,894.2615,185.0059.9 %5.0833.92376.6154.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,694.722,525.0046.2 %5.01,053.81383.6763.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,298.989,889.54-35.5 %0.01,833.47437.9576.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,845.92875.0077.2 %5.0939.72209.0077.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,647.723,921.00-7.5 %0.0623.96522.8616.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 113,397.489,746.1027.3 %5.01,115.77400.4064.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2149,884.0610,835.0092.8 %5.02,158.80988.1154.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 331,627.1416,088.9749.1 %5.01,704.81630.1663.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)53,737.089,471.7282.4 %5.05,118.79979.9580.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,288.562,405.1143.9 %5.0311.86380.00-21.8 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,553.598,492.1326.5 %5.0387.17650.00-67.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,236.9763,720.009.3 %4.51,689.511,276.3524.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,495.3311,705.0024.5 %5.0933.6368.0092.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี115,803.2152,229.0054.9 %5.01,125.82645.0542.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,604.1224,545.99-31.9 %0.01,024.963,123.25-204.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี16,852.5717,113.00-1.5 %0.0902.11405.6555.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา43,530.0023,039.0047.1 %5.01,023.77489.8552.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,048.1722,128.0050.9 %5.01,000.42274.2572.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี60,143.1926,227.8756.4 %5.022,312.443,446.4784.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี28,406.1420,189.0028.9 %5.01,158.72298.1874.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,963.771.00100.0 %5.01,304.320.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,479.363,042.0012.6 %5.0706.52534.8524.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,958.127,607.00-53.4 %0.01,541.311,593.10-3.4 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,717.431,097.0059.6 %5.0501.1223.0195.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,786.54718.0074.2 %5.0676.84190.8771.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,704.2020,116.0021.7 %5.08,367.269,571.01-14.4 %0.0
รวม 1,785,322 1,243,469 30.35 % 159,463 74,020 53.58 %