จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,669.97699.9073.8 %5.0347.6661.3382.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,347.29680.0079.7 %5.082.14123.50-50.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง115,572.7716,797.0085.5 %5.0756.98181.4476.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,024.471,586.1047.6 %5.0537.82197.4763.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,220.861,653.2048.7 %5.0518.8058.4288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง14,175.5110,404.0026.6 %5.01,735.82433.9575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,004.19690.0082.8 %5.0241.7656.7676.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,344.10306.0093.0 %5.0337.2599.7570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,208.03363.0091.4 %5.0321.1475.0576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,617.47465.0087.1 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,090.156,887.00-68.4 %0.01,051.25201.1680.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง4,056.454,106.03-1.2 %0.0880.10473.4646.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,720.66305.0088.8 %5.0439.65284.0535.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,106.842,445.9040.4 %5.0651.93477.7526.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,314.641,148.3065.4 %5.0613.92311.3649.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,082.921,061.9065.6 %5.0518.81303.4441.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,221.20970.0069.9 %5.0575.851,129.38-96.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,256.192,616.00-15.9 %0.0399.92673.16-68.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง4,104.491,010.0075.4 %5.0937.19592.9636.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,583.61302.1088.3 %5.0309.64421.42-36.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,162.057,811.9835.8 %5.01,090.51125.0688.5 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง76,683.2368,573.0010.6 %5.0377.69592.50-56.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,451.331,520.0056.0 %5.0472.59392.9916.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,309.203,299.0023.4 %5.066.6683.77-25.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,315.20990.5070.1 %5.0613.880.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,943.25642.0078.2 %5.0461.75357.4322.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,891.452,491.0036.0 %5.0632.90206.1567.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,618.1524,676.40-223.9 %0.01,247.63531.8257.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,280.704,789.10-11.9 %0.01,051.25495.0752.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,318.091,424.7057.1 %5.0613.88215.0065.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,265.496,829.00-60.1 %0.0880.11112.3387.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,241.151,857.6042.7 %5.0575.85388.5532.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,184.584,020.00-26.2 %0.0537.82467.0713.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,268.081,930.5040.9 %5.0442.64276.5437.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,855.631,615.0066.7 %5.0670.93272.2859.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง3,053.091,678.2045.0 %5.0461.7561.3386.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,898.862,489.0093.6 %5.012,023.48470.2496.1 %5.0
รจจ.ระนอง 919,371.6923,858.3897.4 %5.08,591.46645.5092.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,711.18580.5078.6 %5.0366.67101.9772.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,619.104,973.0034.7 %5.02,021.06395.9280.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,107.201,270.0059.1 %5.0613.90315.4248.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,172.574,220.96-33.0 %0.0575.85166.4071.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,359.861,908.6043.2 %5.0451.100.9099.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,259.672,291.0029.7 %5.0575.85340.1040.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง18,887.4311,947.0036.7 %5.01,531.52562.9163.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,031.472,700.0033.0 %5.0288.55761.02-163.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,439.1729,444.016.3 %3.0845.13459.1345.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,328.7912,075.7915.7 %5.0499.69541.45-8.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี22,758.239,096.0060.0 %5.0584.92277.4252.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,056.4113,812.34-52.5 %0.01,436.941,452.95-1.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,699.301,859.0049.7 %5.0766.01471.6338.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,977.131,450.0051.3 %5.0423.72175.2258.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,464.791,547.3190.6 %5.03,091.434,899.18-58.5 %0.0
รวม 1,440,705 314,167 78.19 % 56,382 22,773 59.61 %