จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,796.36836.0070.1 %5.0505.42170.8566.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,629.109.8599.9 %5.064.62305.71-373.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,961.372,216.0025.2 %5.0657.58307.1953.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,979.141,400.0053.0 %5.0581.49104.0282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,832.658,210.0058.6 %5.01,874.58637.4566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,641.13863.0081.4 %5.0295.8357.9580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,315.36317.0092.7 %5.0297.5035.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,318.88260.0092.2 %5.0276.7736.5886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,600.64748.0091.3 %5.0492.7884.3282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม4,002.19348.0091.3 %5.0387.4572.9981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,867.77216.0094.4 %5.0478.9812.5597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,987.70425.0089.3 %5.0305.4178.7974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,005.68427.0089.3 %5.0322.0967.7779.0 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,843.897,235.00-88.2 %0.0790.91254.4967.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,676.524,350.5162.7 %5.01,132.95794.2129.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,774.211,376.0022.4 %5.0999.841,060.29-6.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,172.50593.0081.3 %5.0657.53261.0460.3 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบ4,916.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,914.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,205.901,510.0052.9 %5.0676.57289.9057.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,026.301,981.402.2 %1.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,621.732,369.0034.6 %5.0942.82901.954.3 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,276.902,395.0044.0 %5.0815.06366.1355.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร6,266.668,682.40-38.5 %0.01,266.06956.7124.4 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร71,050.0961,355.0013.6 %5.0598.53413.5030.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,261.811,737.0046.7 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,399.846,562.00-49.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7054.3714.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,486.601,223.0064.9 %5.0752.63189.8574.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,805.12164.0094.2 %5.0600.53734.69-22.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,306.232,294.0030.6 %5.0828.7078.1690.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร29,872.1837,918.70-26.9 %0.02,597.211,239.7952.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,743.542,363.5065.0 %5.01,646.411,137.0830.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,480.691,591.0054.3 %5.0790.66159.1279.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,769.4011,353.00-67.7 %0.01,418.1945.1796.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,346.272,379.00-76.7 %0.0733.62695.295.2 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,455.822,069.2040.1 %5.0866.75276.6768.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,472.082,505.0027.9 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,526.854,127.00-17.0 %0.0761.54496.3334.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,581.722,067.5442.3 %5.0657.5535.2394.6 %5.0
สพ.ชุมพร11,195.282,634.0076.5 %5.0828.70371.8855.1 %5.0
รจจ.ชุมพร 45,962.9629,699.0035.4 %5.0914.56220.1075.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,696.60735.0072.7 %5.0467.3952.8388.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,347.083,841.0011.6 %5.01,228.069,048.59-636.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,190.811,111.0065.2 %5.0676.57363.8546.2 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,531.635,488.00-21.1 %0.01,094.92581.4046.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,975.401,404.0052.8 %5.0581.51101.7782.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,234.784,851.02-50.0 %0.0771.67176.8777.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,977.942,232.0072.0 %5.0782.8925.6596.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 138,025.996,036.0084.1 %5.01,346.67525.0361.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 27,667.6011,027.80-43.8 %0.01,380.85408.5070.4 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,453.6112,002.0379.8 %5.0475.73552.54-16.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,074.491.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,628.7437,201.0021.9 %5.01,044.09497.8052.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบ23,092.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,472.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ15,578.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ946.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,539.7513,121.1515.6 %5.0688.49643.426.5 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ18,624.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ527.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,237.4017,916.001.8 %0.52,617.67695.0073.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,564.432,410.0032.4 %5.0687.31525.7323.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,547.19558.0078.1 %5.0486.43418.5714.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,971.6813,804.0044.7 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 579,184 352,549 39.13 % 48,768 31,470 35.47 %