จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,817.63901.0068.0 %5.0234.38170.4427.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,195.526,016.00-88.3 %0.0548.40296.3346.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,522.821,502.0057.4 %5.0700.53113.9383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,085.509,658.0012.9 %5.03,183.851,034.2667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี6,226.562,228.0064.2 %5.0283.96123.1356.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,325.50655.0089.6 %5.0486.36109.6077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,334.27535.0087.7 %5.0311.49110.7064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,444.48622.0086.0 %5.0312.85110.2264.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,466.75538.0088.0 %5.0255.11114.6855.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,198.69744.0082.3 %5.0137.1958.9857.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,255.46369.0091.3 %5.0400.40107.1773.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,421.15303.0095.9 %5.01,896.46101.3294.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,989.73424.0096.5 %5.0275.716.9697.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,484.10717.0084.0 %5.0260.804.8598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,441.92118.0097.3 %5.0384.977.5198.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,249.762,815.7613.4 %5.0605.45618.16-2.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,191.651,255.0070.1 %5.0985.77599.7139.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,292.002,749.6135.9 %5.01,440.18421.0070.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,446.212,477.0028.1 %5.0700.55320.3854.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,642.1926,131.0022.3 %5.012,402.634,887.8560.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,161.54827.0073.8 %5.0646.20457.8529.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,222.622,958.0029.9 %5.0871.701,081.65-24.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,291.523,072.80-34.1 %0.0501.26197.7860.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,611.364,299.0023.4 %5.0795.64577.4327.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,103.144,484.0026.5 %5.0729.41223.8069.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี13,595.8114,438.77-6.2 %0.0947.74331.8365.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,999.0116,069.00-33.9 %0.03,943.813,671.756.9 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,829.283,320.0013.3 %5.0833.66363.4756.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,828.70706.0075.0 %5.0453.34130.0971.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,073.221,029.0066.5 %5.0548.40233.6157.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,545.503,640.7919.9 %5.0871.69381.2456.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,366.0924,440.06-1,689.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,913.732,690.0045.3 %5.01,271.04150.0088.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,640.902,850.0021.7 %5.0776.61375.3851.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,023.166,086.0059.5 %5.01,822.49172.6690.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,171.422,221.0046.8 %5.0985.79307.4468.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,743.101,395.0062.7 %5.0814.65342.0458.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,734.781,528.0059.1 %5.0814.6550.9593.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,761.345,205.6723.0 %5.01,461.20831.1943.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,763.654,384.4723.9 %5.0700.5653.6792.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,587.232,384.7679.4 %5.0757.60370.5051.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี20,415.4619,512.004.4 %2.01,886.04821.2756.5 %5.0
รจก.ลพบุรี 79,798.9248,588.0039.1 %5.01,179.04704.4040.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,018.721,002.0066.8 %5.0529.41208.5460.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี4,085.211,881.8853.9 %5.0871.69443.5249.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,399.581,177.0065.4 %5.0681.54386.9743.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,509.666,970.17-26.5 %0.01,328.08340.2674.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,411.622,735.5038.0 %5.01,061.85185.0882.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี5,300.317,359.16-38.8 %0.01,501.59668.5055.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,917.954,747.5931.4 %5.02,031.68488.3076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 118,047.0714,951.3017.2 %5.01,240.27535.5356.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 233,269.0913,533.1059.3 %5.03,229.79629.8280.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,694.177,496.28-342.5 %0.0458.05609.06-33.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี46,603.7386,760.00-86.2 %0.0619.132,645.10-327.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,752.875,445.0053.7 %5.0663.40410.7038.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี12,363.814,784.1561.3 %5.0522.33296.9643.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,686.3917,123.4030.6 %5.0835.601,443.47-72.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,724.939,379.0031.7 %5.0644.53580.859.9 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง48,332.0819,197.0060.3 %5.0737.611,188.14-61.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล56,916.8722,448.0060.6 %5.0851.26629.9326.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,003.971,599.1684.0 %5.04,038.7930.6899.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี8,017.9519,813.00-147.1 %0.02,549.741,999.3521.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,033.063,031.0024.8 %5.0907.18299.4167.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,218.661,428.4155.6 %5.0605.47286.2452.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,954.2430,807.02-34.2 %0.03,637.098,901.26-144.7 %0.0
รวม 701,109 496,117 29.24 % 80,332 68,795 14.36 %