จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,551.422,763.7122.2 %5.01,545.50373.7775.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 686,020.384,907.0094.3 %5.0389.81358.208.1 %4.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,780.95771.6079.6 %5.0550.84298.9645.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา60,488.8130,181.0150.1 %5.0200.72424.80-111.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา17,878.917,380.0058.7 %5.087.84281.52-220.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,481.5413,290.00-105.0 %0.01,574.36244.1584.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,346.142,334.7830.2 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,299.6235,727.42-21.9 %0.08,538.00539.6093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,202.1224,453.54-50.9 %0.03,591.411,073.0370.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.431,011.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1254.5879.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,755.99963.0079.8 %5.0525.26103.3880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,362.26624.0085.7 %5.0432.4945.9789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,940.91314.0092.0 %5.0407.7669.6082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,826.08384.0090.0 %5.0299.3238.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,134.22444.0089.3 %5.0227.3738.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,202.42442.0089.5 %5.0357.3826.7692.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,000.67503.0087.4 %5.0460.0195.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,008.11747.0081.4 %5.0302.0357.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,719.311,390.0075.7 %5.0329.50132.0559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0430.5185.5080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,902.28634.0083.8 %5.0201.5757.9571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,808.78522.0086.3 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ4,014.28194.0095.2 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,990.32243.0093.9 %5.0298.80102.7065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,029.13385.0090.4 %5.0194.4938.9580.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,774.7415,421.36-75.7 %0.01,660.051,115.8032.8 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,895.6431,264.00-85.0 %0.02,019.04580.4571.3 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา18,426.5291,451.00-396.3 %0.02,058.451,011.5050.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,070.0118,061.60-123.8 %0.01,205.28469.8061.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,565.656,173.03-294.3 %0.0768.52234.4569.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,227.658,547.75-3.9 %0.02,012.611,230.8938.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,849.1112,199.00-78.1 %0.01,912.581,766.057.7 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,726.571,492.3668.4 %5.0927.82238.7574.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,683.483,920.4241.3 %5.01,783.511,589.2610.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,958.294,644.2322.1 %5.01,564.13276.5082.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,930.803,158.0636.0 %5.0889.78606.0031.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1625,044.5346,477.00-85.6 %0.08,035.844,360.5045.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,596.091,161.0067.7 %5.01,291.52229.8082.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,136.142,201.0046.8 %5.01,003.861,029.80-2.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,961.802,729.6045.0 %5.01,621.16759.0553.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,147.433,699.2028.1 %5.01,842.971,824.331.0 %0.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา11,207.2111,013.581.7 %0.51,553.50182.0088.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,557.934,104.3910.0 %5.01,963.86490.7475.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,184.383,553.00-62.7 %0.0550.97855.69-55.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,767.273,669.9636.4 %5.01,783.541,902.37-6.7 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา4,338.302,801.1235.4 %5.01,080.50249.5776.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 979,288.701,615.3098.0 %5.04,641.791,674.9863.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,804.4224,454.41-37.4 %0.02,664.50555.7579.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,336.5110,847.5112.1 %5.04,634.122,875.3038.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,190.6715,346.00-147.9 %0.02,087.07741.0064.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,966.222,676.0032.5 %5.01,117.98356.0068.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)4,323.764,051.016.3 %3.01,406.151,677.69-19.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,800.4310,741.1116.1 %5.04,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,699.378,959.0023.4 %5.03,931.303,623.417.8 %3.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,718.9628,503.6626.4 %5.0492.19268.6845.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,881.24544.2071.1 %5.072.6371.142.1 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,930.83946.0075.9 %5.0946.8381.6891.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,225.711,239.0061.6 %5.0718.64321.5955.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,595.603,094.9913.9 %5.0870.77626.8528.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,937.157,265.74-4.7 %0.02,201.891,274.4642.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,274.131,461.9065.8 %5.0585.87224.8361.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,478.5316,666.57-59.1 %0.03,152.69209.5193.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,806.6015,822.0036.2 %5.03,257.941,555.4052.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,808.912,380.4037.5 %5.0927.79457.7750.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,211.942,998.9028.8 %5.01,060.93140.6086.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,881.972,794.0042.8 %5.01,213.06303.0575.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,527.462,674.0040.9 %5.01,213.03395.2067.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,482.2316,224.00-195.9 %0.0946.8169.6192.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,891.4112,054.8528.6 %5.0724.71388.5646.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา58,027.2720,706.9964.3 %5.0856.60431.0449.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา81,702.3777,523.005.1 %2.51,382.811,127.8518.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 55,787.7844,667.0019.9 %5.01,055.41513.0051.4 %5.0
ทสญ.สงขลา 39,374.3116,502.7658.1 %5.0881.30442.8449.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา75,284.9772,346.003.9 %1.51,398.31720.5848.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,492.817,945.3945.2 %5.01,938.651,509.4822.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,919.47968.0066.8 %5.0604.55190.2668.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,731.162,193.7341.2 %5.0927.79219.8576.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา36,034.1723,998.9933.4 %5.02,315.36731.0068.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,873.711,641.0057.6 %5.011,789.10491.4095.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,017.726,267.35-4.1 %0.01,498.27708.7052.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,039.793,054.9039.4 %5.01,089.05337.9769.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,692.784,259.7236.4 %5.01,887.39795.4057.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,287.618,074.17-88.3 %0.01,308.141,560.60-19.3 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,287.618,388.00-95.6 %0.01,308.14506.2061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)28,792.307,217.8774.9 %5.064,790.471,047.0098.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 144,702.5013,147.3570.6 %5.0995.33707.7528.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 243,038.189,883.4977.0 %5.01,213.62342.0071.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3107,960.518,535.7692.1 %5.01,688.42931.8544.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา4,892.647,930.00-62.1 %0.0463.28457.621.2 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,947.7710,205.0077.8 %5.0433.85237.7045.2 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,472.7815,549.685.6 %2.5395.84683.77-72.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ18,222.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ408.11ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,315.9814,646.0051.7 %5.0755.64374.7250.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,074.611,551.5549.5 %5.01,394.78275.5080.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,474.2622,572.0025.9 %5.0877.721,017.91-16.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา140,176.5834,668.0075.3 %5.0918.79990.13-7.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา20,861.6122,073.00-5.8 %0.0910.54502.9644.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร78,180.3939,671.0049.3 %5.0968.10477.2550.7 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา27,934.5131,803.00-13.8 %0.0928.59555.3740.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,764.3629,707.30-67.2 %0.02,340.304,736.70-102.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,513.8110,654.00-41.8 %0.02,774.751,803.3135.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา44,859.2522,343.7350.2 %5.01,049.66558.5546.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,008.521,085.0072.9 %5.01,191.75238.8480.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,786.773,433.279.3 %4.5683.16710.22-4.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,677.465,022.0011.5 %5.01,793.70258.4085.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,176.884,881.62-16.9 %0.01,458.29544.3062.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,821.712,175.0022.9 %5.0513.45101.1980.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,981.46574.0080.7 %5.0585.53225.1561.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,356.8235,873.0019.1 %5.018,266.544,644.3574.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,428.4216,331.576.3 %3.05,316.816,256.19-17.7 %0.0
รวม 1,909,611 1,270,773 33.45 % 246,969 83,685 66.12 %