จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,595.37938.0041.2 %5.0392.65166.2557.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,766.3613,151.0058.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,288.064,342.14-32.1 %0.0506.75260.3048.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,138.631,036.0067.0 %5.0506.75106.8078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,844.777,321.5125.6 %5.01,818.85501.6072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล5,042.59144.0097.1 %5.0215.7357.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน4,001.80588.0085.3 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,012.20299.0092.5 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,503.29530.0088.2 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,109.87556.0086.5 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,967.59635.0087.2 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,896.928,818.9725.9 %5.0726.64118.7583.7 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,541.395,513.00-21.4 %0.0510.07178.6065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,829.091,510.0060.6 %5.0734.94571.9022.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล3,041.401,209.9060.2 %5.0848.99363.8557.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,135.801,821.0064.5 %5.01,286.41960.4525.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,189.181,287.0059.6 %5.0525.77201.9961.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,401.811,277.0062.5 %5.0601.83757.00-25.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,968.351,968.0033.7 %5.0392.65971.85-147.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,216.803,624.0014.1 %5.0868.92551.0036.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,495.281,792.0060.1 %5.0982.15577.6041.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,432.651,333.0061.2 %5.0582.81406.6030.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,200.799,648.46-129.7 %0.0865.18573.8033.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,703.222,220.0040.1 %5.0715.93357.2050.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,248.17581.0074.2 %5.045.0468.19-51.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,411.98687.0079.9 %5.0620.8435.1994.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,051.361,350.5055.7 %5.0468.72215.8553.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,985.363,737.006.2 %3.0734.94232.7568.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,348.3816,204.00-155.2 %0.01,267.391,701.20-34.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,797.911,727.0064.0 %5.01,058.21249.7076.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,418.491,014.0070.3 %5.0620.85294.7052.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,880.0310,602.25-54.1 %0.01,153.2976.6193.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,432.521,413.0087.6 %5.0601.83167.2072.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,880.102,445.0037.0 %5.0753.96580.4523.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,340.051,485.0055.5 %5.0544.78298.8545.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,813.911,532.0059.8 %5.0757.06618.9218.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,682.081,803.0051.0 %5.0468.7283.6882.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,450.549,586.00-1.4 %0.0370.14265.6828.2 %5.0
รจจ.สตูล 33,644.3833,882.01-0.7 %0.0618.68506.0818.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,903.64592.0079.6 %5.0373.64247.0033.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,733.551,749.0053.2 %5.0734.94416.1043.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,526.561,269.0064.0 %5.0601.83385.7035.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,479.424,351.012.9 %1.0715.93456.0036.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,537.042,574.5043.3 %5.0620.8552.0091.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,576.194,254.0023.7 %5.0770.65332.5056.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล26,387.197,940.7069.9 %5.01,266.29708.7044.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,429.312,845.0635.8 %5.0336.85338.91-0.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,322.3231,356.0042.3 %5.0964.87816.0515.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,716.3114,992.9636.8 %5.0623.471,159.68-86.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู37,516.6315,531.0058.6 %5.0577.04288.8749.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,366.5713,253.94-27.9 %0.01,260.611,322.40-4.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,422.651,593.7053.4 %5.0601.83151.5474.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,855.59547.0080.8 %5.0354.6248.4586.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,708.1910,881.1868.6 %5.02,486.511,519.6538.9 %5.0
รวม 460,190 273,343 40.60 % 36,715 21,718 40.85 %