จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,713.40683.0074.8 %5.0399.31172.7956.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,881.865,243.0041.0 %5.0125.16173.42-38.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง20,208.847,675.0362.0 %5.071.29163.49-129.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,282.921,233.0062.4 %5.0627.49209.0066.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,389.932,660.0021.5 %5.0665.521.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,612.208,102.2630.2 %5.02,395.96645.0573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง6,091.951,294.0078.8 %5.0303.0766.8577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,316.451,051.0075.7 %5.0275.5087.4268.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,314.85674.0084.4 %5.0315.4279.7174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,486.24616.0086.3 %5.0236.0581.6565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา4,092.45313.0092.4 %5.0253.0189.6064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,937.25366.0090.7 %5.0314.7481.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา4,074.65198.0095.1 %5.0263.8367.9974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ4,082.24457.0088.8 %5.0317.3691.5871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง4,061.49255.0093.7 %5.0139.7865.1453.4 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,480.024,519.1060.6 %5.0771.17397.1048.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,685.554,176.5610.9 %5.01,159.93357.2069.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,999.511,897.0036.8 %5.0494.37158.9267.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,326.981,945.0055.0 %5.01,045.82825.7621.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,203.551,442.0055.0 %5.0685.23249.8563.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,186.911,188.0062.7 %5.0589.45321.0045.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,298.931,842.0057.2 %5.01,121.901,100.101.9 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,762.882,985.00-69.3 %0.0432.69404.706.5 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,379.624,000.6537.3 %5.01,235.981,415.50-14.5 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,730.262,019.3045.9 %5.0836.66278.3566.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,177.4313,090.20-82.4 %0.01,369.11235.6082.8 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง160,960.48151,789.005.7 %2.5436.79704.85-61.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,688.902,350.0036.3 %5.0779.61451.2242.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,528.173,243.7341.3 %5.03,861.880.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,748.884,204.0011.5 %5.073.7139.9245.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,210.57619.0080.7 %5.0722.5553.6792.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,190.05996.0068.8 %5.0589.45246.4258.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,646.173,381.007.3 %3.5798.62342.1557.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง8,366.9128,094.40-235.8 %0.01,654.352,000.00-20.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง5,108.213,168.0038.0 %5.01,350.09254.5881.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,987.111,446.0071.0 %5.0760.60201.5973.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,655.5911,658.19-106.1 %0.01,388.81168.1587.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,253.282,685.0036.9 %5.01,064.84570.0046.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,252.723,633.0014.6 %5.0950.76779.0018.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,705.951,653.0055.4 %5.0798.62294.3263.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,339.452,507.0042.2 %5.01,026.82684.9533.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,386.444,471.00-32.0 %0.0627.49113.0582.0 %5.0
สพ.ตรัง12,571.2810,921.0013.1 %5.0966.73443.6554.1 %5.0
รจจ.ตรัง 156,326.7055,137.0064.7 %5.01,063.231,362.00-28.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,897.55657.0077.3 %5.0456.34230.8549.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง4,048.142,808.0030.6 %5.0912.73596.6034.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,144.461,000.0068.2 %5.0570.44266.0053.4 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,499.414,762.0013.4 %5.0988.78277.4071.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,856.661,385.0064.1 %5.0684.53525.0423.3 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,652.225,918.75-27.2 %0.0760.58439.8542.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง26,927.083,760.7486.0 %5.0709.95530.9025.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 120,893.1412,213.6141.5 %5.01,227.10573.0053.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 230,737.599,356.2669.6 %5.01,353.51768.5543.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)25,132.749,733.9061.3 %5.02,409.96942.3560.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,861.084,457.2235.0 %5.0340.50825.55-142.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง77,204.7543,661.0043.4 %5.01,317.61784.7040.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,546.0023,440.004.5 %2.0713.09573.8019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,842.9218,220.473.3 %1.5652.13640.251.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง16,978.2614,808.7612.8 %5.0570.95298.8047.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง55,212.3316,103.0070.8 %5.0668.10199.5070.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,930.119,169.0042.4 %5.0621.83317.3049.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด54,082.0526,952.6650.2 %5.0755.68536.6329.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,575.6916,442.00-55.5 %0.01,779.22632.4664.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,599.3120,383.0045.8 %5.0723.34395.5545.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,736.501,906.0049.0 %5.0855.66664.0522.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,903.03830.0071.4 %5.0475.36171.0464.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,187.6212,769.0164.7 %5.03,880.623,908.72-0.7 %0.0
รวม 1,029,154 622,619 39.50 % 54,927 31,628 42.42 %