จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,649.77665.0074.9 %5.0371.09103.3172.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง17,181.191,589.8890.7 %5.062.84105.67-68.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,601.052,328.0035.4 %5.0634.89133.9578.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,794.371,305.0065.6 %5.0599.2840.1293.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง14,615.097,502.0248.7 %5.02,329.76935.6759.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,872.49385.0090.1 %5.0328.4355.7883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,196.50311.0092.6 %5.0243.8525.5989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,886.93349.0091.0 %5.0209.541.9099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,148.47403.0090.3 %5.0241.2852.0078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,179.62262.0093.7 %5.0383.9664.6183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,092.01188.0095.4 %5.0282.4667.1676.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว4,072.89209.0094.9 %5.0126.8240.4668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม4,109.08427.0089.6 %5.0204.1366.5267.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,693.114,494.624.2 %2.0848.43467.4044.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,690.50639.0076.2 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,387.671,740.0060.3 %5.0809.44448.4044.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,417.371,468.0057.0 %5.0484.89408.1915.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,599.291,465.0068.1 %5.0694.36495.5428.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,871.222,102.0045.7 %5.0903.561,022.20-13.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,448.642,045.0016.5 %5.0541.19308.9242.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,248.623,638.0030.7 %5.01,359.92874.5235.7 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง6,427.022,571.0060.0 %5.0702.79455.5435.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,436.799,828.4131.9 %5.01,207.81257.1378.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,754.172,107.4343.9 %5.0732.41413.2543.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,901.46903.0052.5 %5.045.5479.27-74.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,939.98448.0084.8 %5.0447.1660.8786.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,234.751,129.1465.1 %5.0561.26381.9032.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,628.09229,980.00-6,238.9 %0.0694.36444.6036.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง17,246.8711,060.0035.9 %5.01,207.811,795.23-48.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,425.522,781.0048.7 %5.01,436.69473.2667.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,572.502,011.0056.0 %5.0561.63148.3773.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง6,104.555,995.151.8 %0.51,226.81146.3088.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง4,125.75751.0081.8 %5.0922.57579.5037.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,642.282,191.0039.8 %5.0713.40206.5571.0 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,635.923,127.0014.0 %5.0639.14365.0242.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,839.211,218.0074.8 %5.0960.61441.4454.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง7,025.874,650.7033.8 %5.0656.3527.9595.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,544.301,992.0082.7 %5.02,900.43346.1688.1 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 51,224.7426,546.4748.2 %5.0837.21348.6058.4 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 12,667.0612,424.551.9 %0.5429.14622.05-45.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,814.74698.0075.2 %5.0390.13120.0069.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,444.233,628.2418.4 %5.0903.55225.4875.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,700.72427.0088.5 %5.0637.33258.6859.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 231,719.967,152.4577.5 %5.01,159.24321.6072.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1105,165.368,864.6791.6 %5.01,062.68679.2536.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง27,076.132,713.6190.0 %5.0313.51373.73-19.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง88,811.6875,012.0015.5 %5.01,537.04235.1584.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,710.9116,969.0036.5 %5.0684.22253.0263.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง199,414.5615,100.8092.4 %5.03,868.76759.5080.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง21,178.2411,030.7247.9 %5.0602.32316.7047.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน18,670.62230.4998.8 %5.0498.74521.90-4.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 37,483.8514,041.0062.5 %5.0589.96556.025.8 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง63,361.5117,748.0072.0 %5.01,794.6918,902.91-953.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,709.111,787.4051.8 %5.0687.31120.0282.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,167.46744.0076.5 %5.0481.79185.8061.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง19,967.5116,298.0018.4 %5.05,292.442,886.9745.5 %5.0
รวม 931,529 547,676 41.21 % 49,447 40,398 18.30 %