จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,888.22240.0091.7 %5.0407.32159.6060.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,831.258,147.4041.1 %5.078.7335.2855.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,096.093,462.90-11.8 %0.0464.37298.0035.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,245.174,060.00-25.1 %0.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,185.0811,311.4049.0 %5.02,480.08498.7579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,187.98860.0083.4 %5.0192.1852.2572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,791.71303.0092.0 %5.0257.44168.1534.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,853.30511.0086.7 %5.0169.3423.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,811.96632.0083.4 %5.0217.0645.6079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,788.78375.0090.1 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง4,026.20304.0092.4 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,912.99251.0093.6 %5.0196.1085.5056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,778.26241.0093.6 %5.0190.53123.5035.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,497.12343.0090.2 %5.0195.99103.5547.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,663.87172.0095.3 %5.0233.41188.1019.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,989.09216.0094.6 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,665.44180.0095.1 %5.0250.21127.3049.1 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,015.333,487.80-15.7 %0.0483.39129.2073.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,925.611,115.0081.2 %5.0730.61333.4554.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,038.27645.0078.8 %5.0411.44266.0035.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,438.641,500.0072.4 %5.01,491.251,021.2531.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,212.171,087.0066.2 %5.0540.45480.0911.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,236.59755.0076.7 %5.0578.48342.9540.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,766.171,800.0052.2 %5.0749.61564.2024.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,362.632,277.0032.3 %5.0516.06627.00-21.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,958.743,221.8535.0 %5.01,282.081,420.25-10.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,536.911,907.4846.1 %5.0673.55334.4050.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี15,401.589,887.0035.8 %5.01,605.35122.2492.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,990.241,937.2051.5 %5.0863.71142.8783.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,779.691,145.0058.8 %5.047.5435.6824.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,496.35640.0081.7 %5.0482.8456.0588.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,587.69147.0094.3 %5.0369.33140.6061.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,215.843,052.2041.5 %5.0692.58251.7563.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,407.57885.0088.1 %5.01,890.594,985.80-163.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,437.474,800.0043.1 %5.01,795.51885.4050.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,349.91980.0077.5 %5.0768.64457.4940.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,007.1710,225.96-27.7 %0.01,605.3585.5094.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,791.391.00100.0 %5.0559.45473.7715.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,486.881,520.0066.1 %5.0882.74437.0050.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,419.991,020.0089.2 %5.0996.82185.2581.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,560.441,599.0064.9 %5.0958.80505.2447.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,791.141,974.0029.3 %5.0445.3785.7180.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี35,311.9910,336.0070.7 %5.0626.23222.3064.5 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี68,227.5055,016.0019.4 %5.0939.98943.25-0.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,311.841,962.0040.8 %5.0578.47247.1557.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,800.073,038.4336.7 %5.0996.84557.6444.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,269.261,307.7060.0 %5.0559.45372.4033.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,373.225,265.0357.4 %5.01,167.98452.2061.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,605.451,256.0065.2 %5.0901.76307.0066.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,423.75605.6486.3 %5.0901.76542.3539.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,564.472,281.0069.8 %5.01,047.93419.1360.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 343,634.296,367.5585.4 %5.0714.94230.1867.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 173,430.278,884.7187.9 %5.0707.71667.855.6 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 230,888.507,494.2875.7 %5.0853.28773.309.4 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,348.863,089.5951.3 %5.0544.39556.70-2.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี58,290.6317,131.0070.6 %5.0993.661,088.25-9.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี79,834.4922,920.0071.3 %5.0696.22602.3013.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี60,394.6525,865.0057.2 %5.0575.74496.8513.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี73,628.3911,344.6184.6 %5.0619.53428.4530.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี48,305.3312,122.0074.9 %5.0573.041,091.12-90.4 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี91,097.0821,973.2075.9 %5.0594.621,500.11-152.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,157.5511,982.148.9 %4.01,379.061,644.21-19.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,259.651,716.5947.3 %5.0559.47166.0870.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,489.04532.0078.6 %5.0331.26105.8368.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,801.3511,316.0075.3 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 998,875 333,026 66.66 % 51,611 41,503 19.58 %