จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,972.56100.0097.5 %5.0482.63140.7970.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา68,960.1616,011.1876.8 %5.01,044.04525.1549.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,534.968,301.6063.2 %5.0403.95258.9335.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)57,184.2860,207.70-5.3 %0.0983.80712.1727.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,783.831,693.0039.2 %5.0501.65179.5564.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,335.38105.0096.9 %5.0470.3540.7391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,632.469,409.7058.4 %5.01,510.54538.8164.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,734.47440.0088.2 %5.0172.92108.3037.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,732.84448.0088.0 %5.0201.35105.4547.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,695.63233.0093.7 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,694.61512.0086.1 %5.0258.15122.5552.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,659.82137.0096.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,964.79516.0087.0 %5.0300.34132.0556.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,271.538,134.9127.8 %5.0998.20514.1248.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,255.051,982.5039.1 %5.0610.14634.60-4.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13109.2565.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,812.981,890.0060.7 %5.01,384.991,273.958.0 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,451.891,564.0054.7 %5.0633.37274.1556.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,973.64234.0092.1 %5.0615.75390.6136.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,626.182,177.0052.9 %5.01,045.3142.7595.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,769.666,272.007.4 %3.51,531.96344.4577.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,685.442,621.0044.1 %5.01,281.31789.4538.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,158.421,629.5048.4 %5.0653.78148.0177.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,829.4511,818.7514.5 %5.01,376.39402.3970.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,095.172,117.0048.3 %5.0996.0750.7694.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.3973.11-45.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,476.17625.0074.8 %5.0463.6269.7285.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,278.24504.0077.9 %5.0330.51271.7017.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,323.053,195.003.9 %1.5843.94457.9045.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,549.358,939.00-96.5 %0.01,224.26454.4062.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,057.434,641.2458.0 %5.02,555.38349.3686.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,510.611,863.0046.9 %5.0881.9790.6889.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,287.529,057.8512.0 %5.01,189.13130.2489.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,011.161,573.0085.7 %5.0729.84465.7736.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา6,125.953,816.4337.7 %5.0862.95358.7158.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,045.902,071.0059.0 %5.0767.92287.8762.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,684.142,104.8063.0 %5.0977.05449.3554.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,931.712,392.2018.4 %5.0520.6742.7291.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,160.802,738.0073.1 %5.0708.40336.8052.5 %5.0
รจก.ยะลา 26,039.1048,192.96-85.1 %0.0694.19201.0071.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,327.044,667.80-7.9 %0.0615.75150.0075.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,262.582,610.0020.0 %5.0824.92334.0059.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,030.961,396.0053.9 %5.0440.21174.8060.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,086.204,740.55-16.0 %0.0977.05449.8054.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,364.631,257.0071.2 %5.01,154.96421.8063.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,726.5711,720.00-104.7 %0.01,072.13675.4137.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา18,980.424,816.1374.6 %5.0435.783.5299.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 161,509.7314,473.9076.5 %5.0990.70536.0445.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 225,945.469,829.6562.1 %5.01,123.09224.0580.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต318,654.824,938.9373.5 %5.01,651.06762.8753.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 29,547.972,986.5768.7 %5.0434.09739.80-70.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา61,096.1450,202.0017.8 %5.01,270.961,025.0519.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา26,846.3727,893.00-3.9 %0.0648.50200.4569.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,597.3314,887.0024.0 %5.0613.47403.7534.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,109.6315,432.0033.2 %5.0649.551,702.40-162.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง32,717.6216,623.0049.2 %5.0957.95155.2883.8 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา18,895.456,209.7667.1 %5.01,815.711,756.953.2 %1.5
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา36,931.6934,410.586.8 %3.0950.96703.7026.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,575.232,982.0016.6 %5.0672.79469.1630.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,584.30190.0092.6 %5.0463.62267.9042.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา82,041.0016,717.0079.6 %5.021,480.789,190.6557.2 %5.0
รวม 838,128 479,251 42.82 % 70,548 32,369 54.12 %