จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,798.46765.0072.7 %5.0462.22230.2150.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,447.6620,151.45-76.0 %0.066.19186.86-182.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,605.468,659.8044.5 %5.098.136,523.00-6,547.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,445.914,177.92-21.2 %0.0519.28224.2556.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,229.671,853.0042.6 %5.0369.4433.9590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,692.748,880.0017.0 %5.02,687.101,035.3461.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ4,002.18547.0086.3 %5.0224.6791.6359.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ4,090.3465.0098.4 %5.0181.4191.2349.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,778.2013.0099.7 %5.0160.3826.5883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,842.99407.0091.6 %5.0201.2225.6387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,813.14329.0091.4 %5.0286.0487.9869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,895.95298.0092.4 %5.0313.1689.4371.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,788.42325.0091.4 %5.0362.7632.6391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,906.7722.0099.4 %5.0433.7533.6592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,315.40730.0083.1 %5.0406.6391.0677.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,197.81311.0092.6 %5.0252.0046.1581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ960.1013.0098.6 %5.0222.49102.6053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,723.44230.0093.8 %5.0187.7090.4351.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,601.6326,843.20-179.6 %0.01,063.12494.2453.5 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,682.7115,426.80-32.0 %0.0739.10177.6576.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,365.555,211.00-54.8 %0.0690.42602.3012.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,641.88438.0083.4 %5.0421.75116.7072.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,598.51639.0075.4 %5.0500.83335.3533.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,834.691.00100.0 %5.0371.25371.45-0.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,977.95748.0074.9 %5.0519.22124.1376.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,442.49957.0072.2 %5.0728.45437.5039.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส7,134.59873.1087.8 %5.0724.19898.45-24.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,112.372,070.0049.7 %5.01,051.721,056.31-0.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส1,944.472,151.80-10.7 %0.0459.25515.51-12.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,919.342,729.0030.4 %5.01,013.70894.0911.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,526.031,277.0063.8 %5.0766.48462.6539.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,340.789,907.07-6.1 %0.01,298.93444.5065.8 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส90,688.61114,962.05-26.8 %0.0644.29362.3543.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,377.302,176.0035.6 %5.0747.46515.9731.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,769.844,778.0055.6 %5.067.5867.550.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,434.70810.0076.4 %5.0728.4526.5896.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,829.43846.0070.1 %5.0519.27322.6637.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส27,853.802,743.0090.2 %5.010,978.07523.2395.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส16,871.2527,491.00-62.9 %0.03,504.786,975.61-99.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,336.794,829.369.5 %4.51,508.102,563.39-70.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส7,261.551,727.0076.2 %5.0804.52284.9464.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,000.727,537.00-50.7 %0.01,241.88143.2888.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,727.79944.0087.8 %5.0747.46381.9048.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,890.813,557.008.6 %4.0956.64962.35-0.6 %0.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,186.021,753.0058.1 %5.0880.58441.9749.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส5,175.252,249.0056.5 %5.01,413.02202.8285.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,990.312,275.0023.9 %5.0576.32117.2279.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,245.816,030.0046.4 %5.0494.47515.32-4.2 %0.0
รจจ.นราธิวาส 43,955.2030,042.3631.7 %5.0757.1777.1389.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,144.471,805.0042.6 %5.0595.34288.0351.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,365.543,826.0012.4 %5.01,108.77630.8043.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,209.991,785.0044.4 %5.0671.40265.0560.5 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,993.673,946.1534.2 %5.01,260.87623.2050.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,919.411,929.0060.8 %5.01,336.96484.5363.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,471.474,067.769.0 %4.5899.59657.4026.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,269.625,707.8257.0 %5.0965.67680.2029.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)66,189.586,076.3290.8 %5.02,571.77531.3279.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 194,483.1312,247.3487.0 %5.01,200.49598.4650.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 233,731.218,428.4275.0 %5.01,847.721,361.3526.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,325.473,546.00-167.5 %0.0307.69663.93-115.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,214.8412,738.0054.9 %5.0776.27545.6529.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก98,871.3216,897.0082.9 %5.0864.72896.10-3.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,357.5613,713.00-11.0 %0.01,907.182,838.50-48.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,096.421,505.5051.4 %5.0671.40421.3237.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,819.071,878.0033.4 %5.0462.24164.4264.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส52,110.6113,965.0073.2 %5.06,181.476,422.00-3.9 %0.0
รวม 846,826 445,860 47.35 % 67,983 48,530 28.61 %