จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,463.09251.0089.8 %5.0361.93201.4344.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,388.765,421.7315.1 %5.044.52225.46-406.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,924.433,962.00-35.5 %0.0350.27180.4848.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,016.82925.0069.3 %5.0609.1366.7089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,043.081,796.7670.3 %5.01,293.71924.6528.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,707.16241.0093.5 %5.0338.9254.8183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,747.92356.0090.5 %5.0220.7649.1877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,886.71518.0086.7 %5.0418.9754.6587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,734.81270.0092.8 %5.0251.3169.0872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,742.38379.0089.9 %5.0393.05103.3973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,893.70271.0093.0 %5.0551.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,764.00670.0082.2 %5.0258.0833.6487.0 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,680.916,864.5910.6 %5.0849.12210.9075.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬไม่ครบ5,384.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ552.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,523.90534.0078.8 %5.0399.96252.2836.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,358.951,865.0044.5 %5.0856.34339.2860.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,944.60547.0081.4 %5.0590.12593.86-0.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,662.00458.0082.8 %5.0457.01639.82-40.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,284.68695.0078.8 %5.0742.25589.0020.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,431.38925.3135.4 %5.0381.97451.08-18.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,142.791,830.3955.8 %5.01,084.53596.3245.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,216.161,302.0059.5 %5.0685.20139.6579.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,209.695,736.01-10.1 %0.0856.34496.4542.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,230.401,041.0075.4 %5.0666.18339.2849.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,010.70535.0082.2 %5.0666.1867.0289.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,717.10467.0082.8 %5.0514.05238.8453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,141.583,500.00-11.4 %0.0647.17201.6068.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ14,080.008,373.0040.5 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,225.082,867.0065.1 %5.01,122.57807.5028.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,198.172,867.0044.8 %5.01,521.90201.6086.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,303.992,867.0013.2 %5.0685.20201.6070.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,967.76270.0097.3 %5.0514.05141.1372.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,125.761,089.0065.2 %5.0647.17496.4523.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,345.772,323.0046.5 %5.0856.34389.7254.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ5,129.961,250.0075.6 %5.0837.33403.2751.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,701.28997.0063.1 %5.0476.02107.6577.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,345.672,254.0078.2 %5.0938.63715.2623.8 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 37,118.1626,604.0728.3 %5.0775.80621.2019.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,509.62821.0076.6 %5.0437.99174.6660.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,780.092,273.0739.9 %5.0609.13206.1566.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,886.19691.7085.8 %5.01,407.81161.7388.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,079.422,321.0024.6 %5.0628.15598.914.7 %2.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,793.49877.0076.9 %5.0932.41403.2756.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,115.062,140.8831.3 %5.0647.17204.6868.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ137,795.9713,461.2590.2 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,860.063,265.0052.4 %5.0296.75285.004.0 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา55,342.015,769.0089.6 %5.0751.08496.4533.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ72,156.332,867.0096.0 %5.0612.83403.2734.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,978.6013,625.00-36.5 %0.01,513.091,488.121.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,052.34576.0081.1 %5.0628.15439.2030.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,089.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ403.27ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ15,091.488,846.0141.4 %5.03,759.063,191.4915.1 %5.0
รวม 522,850 150,657 71.19 % 41,739 21,285 49.01 %