จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,526.72621.0075.4 %5.0164.61135.7817.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,827.246,420.4053.6 %5.0123.9956.8054.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,343.672,162.0035.3 %5.0563.42199.8564.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,349.551,620.0051.6 %5.0563.42153.8172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,602.038,637.0018.5 %5.02,598.10656.9074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,945.21435.0089.0 %5.0206.020.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,859.93611.0087.4 %5.0190.8449.4374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,132.68297.0092.8 %5.0172.73134.9821.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,679.95600.0087.2 %5.0259.2250.6180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,256.38724.0083.0 %5.0318.0151.5583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,046.2288.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,107.082,691.0034.5 %5.0811.88690.4615.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,660.33424.0084.1 %5.0335.64184.2945.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,896.861,323.0066.0 %5.0772.60340.3755.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,713.283,592.433.3 %1.5730.87293.5959.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1246,371.6823,794.8748.7 %5.017,542.652,945.0083.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,297.771,987.0039.7 %5.0506.34535.80-5.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,339.363,253.0039.1 %5.01,438.151,158.5119.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,572.6614,223.4455.0 %5.01,526.88190.9387.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,657.583,771.3343.4 %5.01,408.81104.1392.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,945.083,272.30-68.2 %0.0429.38136.8168.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,072.582,486.0051.0 %5.01,206.25867.5728.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,130.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ107.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,554.991,716.1162.3 %5.01,857.512,511.34-35.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,720.431,643.6765.2 %5.0924.72581.6037.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,036.3659.0098.5 %5.0848.58319.1462.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,501.121,059.0069.8 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท81,691.511,767.0097.8 %5.04,554.24242.5394.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,465.243,175.108.4 %4.0658.50182.5172.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,437.963,720.0031.6 %5.01,209.96601.4550.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,087.814,004.0069.4 %5.01,343.08312.5276.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,368.2110,561.04-96.7 %0.01,152.9151.3395.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,396.282,914.0074.4 %5.0639.48421.8034.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,609.292,787.6039.5 %5.0677.49340.9349.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,591.303,098.0032.5 %5.01,019.77630.2138.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,560.692,211.0037.9 %5.01,339.31490.3163.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,138.282,604.0017.0 %5.0468.3434.3492.7 %5.0
สพ.ชัยนาท11,202.79879.0092.2 %5.0582.43297.4548.9 %5.0
รจจ.ชัยนาท 40,849.6732,092.7021.4 %5.0605.88528.4412.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,132.643,565.00-13.8 %0.0430.3172.2283.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,447.922,292.0033.5 %5.0581.50242.2558.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,069.381,298.0057.7 %5.0449.32235.1147.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,044.951,280.0078.8 %5.0848.66146.2782.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,626.491,188.0067.2 %5.0639.48206.9167.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,036.374,328.65-42.6 %0.0449.32357.1820.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท429,033.448,459.0598.0 %5.01,258.31312.1775.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,939.723,063.0038.0 %5.0329.57181.1645.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท74,863.9576,890.00-2.7 %0.01,294.55365.8971.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท171,577.4528,154.0083.6 %5.03,348.323,548.95-6.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,587.841,013.0088.2 %5.01,366.541,083.9820.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,451.07845.2775.5 %5.0594.38368.6038.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,583.221,145.0075.0 %5.0315.51197.5037.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท50,103.525,454.3789.1 %5.02,758.283,043.83-10.4 %0.0
รวม 1,145,914 296,300 74.14 % 65,037 26,847 58.72 %