จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,928.5035.0098.8 %5.0395.3380.8379.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,092.253,894.874.8 %2.0700.92164.6676.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,281.012,154.0034.3 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี24,738.4720,160.6218.5 %5.04,066.80877.4378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี8,485.821,882.4077.8 %5.0412.8555.7586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,570.791,328.0070.9 %5.0362.5458.6683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,070.392,050.0059.6 %5.0233.66100.5157.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,534.001,431.0068.4 %5.0246.2858.2076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,066.931,592.0060.9 %5.0267.2955.0279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,154.68854.0079.4 %5.0186.3635.7880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,243.99970.0077.1 %5.0316.8280.0274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,117.70798.0080.6 %5.0120.3855.0154.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,265.811,241.0070.9 %5.0158.7255.1565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,038.84489.0087.9 %5.0191.7734.8181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,009.21174.0095.7 %5.0194.7441.2778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,045.18445.0089.0 %5.0294.6673.6275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,221.19966.0077.1 %5.0184.3364.6564.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,480.196,096.08-11.2 %0.01,157.32977.3615.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,336.271,974.0054.5 %5.0908.80279.9169.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,632.561.00100.0 %5.0566.51315.3144.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,160.431.00100.0 %5.0528.51238.5054.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,022.973,159.0021.5 %5.0813.702,023.06-148.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,615.293,192.60-22.1 %0.0500.53334.6933.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,369.292,871.0046.5 %5.01,346.13719.6746.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,865.712,825.0026.9 %5.0775.65222.7171.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,538.7919,231.00-82.5 %0.01,365.22461.9766.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,929.568,939.2810.0 %5.02,746.85229.9091.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,410.334,727.16-7.2 %0.01,383.87331.3276.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี4,006.17145.4296.4 %5.0851.73114.1086.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,059.117,677.6923.7 %5.03,775.73684.9581.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,690.137,763.34-1.0 %0.02,080.91128.2593.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,866.98364.0090.6 %5.0445.9656.2087.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,324.391,923.2042.1 %5.0528.45407.5522.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,714.5313.0099.7 %5.0737.71309.3558.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี9,501.1114,919.68-57.0 %0.01,207.252,083.19-72.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี10,125.235,040.5050.2 %5.01,479.25744.8049.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,107.15140.0096.6 %5.0590.4727.5595.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,563.1810,271.9118.2 %5.02,107.00165.9692.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี11,568.901,913.0083.5 %5.0585.53249.8057.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,791.492,218.0041.5 %5.0813.69330.6059.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,650.131.00100.0 %5.0908.7789.3090.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,760.842,193.0053.9 %5.01,041.88495.0952.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,944.073,635.0026.5 %5.0718.6136.7494.9 %5.0
สพ.สระบุรี14,681.219,531.5035.1 %5.0581.72463.1020.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี69,163.7154,335.2021.4 %5.01,044.12240.3577.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,869.471.00100.0 %5.0420.40212.9149.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,230.334,347.0416.9 %5.0813.69236.5570.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,247.392,344.0044.8 %5.0699.59290.5858.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,725.275,431.5029.7 %5.01,536.33692.5554.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,669.281,034.0077.9 %5.01,022.90183.1582.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,422.053,665.2432.4 %5.0699.59113.6183.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 125,037.7911,804.9252.9 %5.0924.27204.9577.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒47,353.8413,245.1272.0 %5.01,520.15355.4576.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,174.924,334.6661.2 %5.0364.40499.69-37.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี88,592.6874,867.0015.5 %5.01,442.64351.5075.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,829.5825,800.0018.9 %5.0734.65464.1536.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์44,227.5431,434.0028.9 %5.01,067.651,322.79-23.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี61,290.1936,552.0040.4 %5.0731.03949.80-29.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี32,700.2425,787.0021.1 %5.0716.201,161.07-62.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี47,752.5214,754.0069.1 %5.0596.77418.6029.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค49,229.5425,548.0048.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,777.9117,869.594.8 %2.01,709.591,585.607.3 %3.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี12,167.1210,212.8316.1 %5.03,513.17761.9578.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,619.0518,093.2920.0 %5.01,054.21637.4539.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,558.234,448.0032.2 %5.0965.851,204.42-24.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,019.711,522.0049.6 %5.0471.41140.3670.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,010.0012,039.9969.9 %5.03,439.873,426.440.4 %0.5
รวม 908,249 560,703 38.27 % 64,974 29,867 54.03 %