จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,687.50736.0080.0 %5.0420.77110.7873.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,322.294,320.0067.6 %5.068.78125.26-82.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,579.616,453.541.9 %0.5839.12103.9387.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,618.291,662.0054.1 %5.0388.4546.2488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,071.5930,111.4933.2 %5.09,801.22412.3595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,173.35982.8381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,842.289,103.2351.7 %5.03,586.24802.5577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,029.3228,321.60-8.8 %0.04,267.15960.5077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,641.171,638.0064.7 %5.0392.5824.4293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.651.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,637.151,422.0069.3 %5.01,121.9295.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,124.982,083.0066.0 %5.0366.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,916.691,217.0082.4 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง837.04135.0083.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7048.0383.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3677.0271.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,225.721,547.0070.4 %5.0291.1060.8779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,236.03656.0092.0 %5.0352.2955.3484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,107.57319.0092.2 %5.0313.04110.1964.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,523.121,586.0071.3 %5.0391.90107.2172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,642.031,148.0075.3 %5.0315.6126.1391.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,154.12796.0088.9 %5.0222.95107.4551.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,822.079,775.68-67.9 %0.02,025.74967.6652.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,514.062,494.0044.8 %5.01,008.86534.8547.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,796.318,522.53-9.3 %0.02,132.04495.7176.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,163.394,141.0032.8 %5.01,314.52253.3380.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,282.401,731.0067.2 %5.0746.39567.8923.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,226.904,028.7922.9 %5.01,016.67327.7267.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,064.191,132.0063.1 %5.0610.93207.7766.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 916,405.0455,926.00-240.9 %0.05,562.4714,175.65-154.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,104.471,727.0057.9 %5.01,457.30351.5075.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,300.061,627.0050.7 %5.0460.88328.6528.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,693.792,536.0046.0 %5.01,143.37836.8626.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,504.196,230.8826.7 %5.01,708.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,991.594,013.00-101.5 %0.0448.8595.0078.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,603.062,854.0038.0 %5.01,124.36676.0939.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,558.973,298.007.3 %3.5461.0246.2290.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,317.883,414.0035.8 %5.02,750.80609.6977.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี21,411.5029,964.00-39.9 %0.01,885.00110.7094.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,996.2214,044.8433.1 %5.03,465.322,537.1026.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,530.357,386.00-13.1 %0.01,602.661,148.5528.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,356.586,933.01-59.1 %0.01,287.58174.9886.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,718.042,229.6440.0 %5.0763.02295.1361.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,369.1511,355.45-35.7 %0.02,865.481,205.1657.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,784.911,996.0047.3 %5.0801.0932.4695.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,594.981,161.5667.7 %5.0558.06321.5442.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,875.419,175.00-33.4 %0.01,293.56590.6854.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,645.3030,905.40-447.5 %0.01,312.24442.4266.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,022.574,839.003.7 %1.5926.29495.8746.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,700.261,194.0067.7 %5.0603.08188.5768.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,882.2623,171.13-160.9 %0.01,916.07157.2191.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,408.745,036.00-14.2 %0.01,029.28210.7779.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,149.336,970.68-35.4 %0.01,318.70270.7579.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,460.6410,508.95-24.2 %0.01,999.091,856.087.2 %3.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,113.394,762.63-15.8 %0.0839.1234.7895.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,996.3415,331.0082.6 %5.0760.65432.1543.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,829.649,679.0045.7 %5.0812.84436.0546.4 %5.0
รจก.ชลบุรี 248,543.22243,632.002.0 %1.02,265.692,216.672.2 %1.0
เรือนจำพิเศษพัทยา11,636.4589,509.50-669.2 %0.0748.501,937.50-158.9 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 45,310.4029,440.0035.0 %5.0703.62272.6161.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,548.9214,520.006.6 %3.02,071.241,611.4522.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,910.21663.0077.2 %5.0477.81671.67-40.6 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,247.419,324.84-49.3 %0.01,645.32663.3459.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี23,853.1535,741.99-49.8 %0.01,669.19444.8473.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,389.923,364.0023.4 %5.01,059.82458.8556.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี11,167.9611,221.02-0.5 %0.01,846.97405.3778.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,808.252,869.0024.7 %5.0529.35502.555.1 %2.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,037.705,703.1019.0 %5.0729.22290.2460.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,034.928,402.5616.3 %5.0879.34187.0078.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 176,000.1317,060.8577.6 %5.0929.17313.4666.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 215,977.508,768.0045.1 %5.01,157.93353.7669.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 347,659.2011,130.2476.6 %5.0620.97456.5526.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)12,946.6511,208.7813.4 %5.0933.83453.7251.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,232.5712,032.3361.5 %5.0406.40278.3531.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,802.726,411.00-128.7 %0.0291.86427.50-46.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,655.2210,531.0084.7 %5.01,382.60940.6032.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ70,056.8571,871.60-2.6 %0.0900.202,311.07-156.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี104,421.2444,487.0157.4 %5.0717.54738.95-3.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,379.9523,689.592.8 %1.0834.161,654.90-98.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน98,444.9923,009.0076.6 %5.0484.02982.30-102.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา48,423.422,322.6095.2 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,661.3914,909.8649.7 %5.0624.34388.4537.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,821.731.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี26,777.8229,801.22-11.3 %0.01,902.08379.8880.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,978.27882.0090.2 %5.03,337.461,110.9066.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,345.5333,300.00-56.0 %0.0542.3351.2290.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,342.971,707.0048.9 %5.01,190.48166.2586.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี23,417.4117,232.0026.4 %5.0847.7518.6997.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,470.645,832.229.9 %4.5972.23754.4222.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,647.7919,389.00-153.5 %0.01,571.42530.0566.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,706.314,274.2125.1 %5.01,449.51258.4082.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,337.264,366.0018.2 %5.01,213.0662.5094.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,516.651,820.0048.2 %5.0466.40379.3818.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 241,035.6942,255.00-3.0 %0.010,259.366,385.5037.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี58,210.3528,515.8951.0 %5.07,206.796,413.0011.0 %5.0
รวม 1,756,149 1,304,548 25.72 % 134,208 71,336 46.85 %