จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,637.44837.0068.3 %5.0139.8237.8272.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,209.473,768.2054.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง6,992.4511,981.40-71.3 %0.0150.2373.5351.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,299.3081.0097.5 %5.0655.50187.8471.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,137.992,570.0037.9 %5.0641.7281.9187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง37,363.0431,403.0016.0 %5.03,284.951,793.7745.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,468.97858.0080.8 %5.0225.3263.4871.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,791.231,204.0074.9 %5.0214.9247.1378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,145.091,708.0058.8 %5.0347.73170.8650.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,794.84452.0088.1 %5.0137.88123.3210.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,367.38636.0085.4 %5.0242.1242.0182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,500.05942.2879.1 %5.0408.15112.2972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา408.61478.00-17.0 %0.0311.9155.6382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,478.57880.0080.4 %5.0158.8360.5861.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4063.7075.8 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,115.097,359.3027.2 %5.01,696.11140.6091.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,906.072,247.0054.2 %5.02,044.00815.1060.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,753.482,278.0017.3 %5.0708.14628.0611.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,950.102,575.5034.8 %5.0440.23513.97-16.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,081.322,381.0041.7 %5.0906.17315.5665.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,262.481,110.0074.0 %5.0584.61161.2872.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,668.271,366.0062.8 %5.0641.72145.3577.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,802.734,025.9640.8 %5.01,304.921.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,359.343,014.0030.9 %5.0864.25259.2070.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,707.3427.7099.4 %5.01,667.8422.5598.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง28,419.851,797.0093.7 %5.010,625.12517.6295.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,000.891,442.0064.0 %5.0468.16166.2064.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง100,958.7013,943.7486.2 %5.038,309.55504.8798.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,471.173,189.0028.7 %5.0907.95210.0076.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,931.821,147.0060.9 %5.0470.5897.8079.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,193.95621.0080.6 %5.0565.66493.3812.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,697.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง58,026.7938,882.4933.0 %5.024,838.012,532.0989.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,486.404,920.0057.2 %5.01,322.84229.1082.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,677.451,701.0053.7 %5.0497.11299.8139.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,158.2811,966.71-94.3 %0.01,477.53147.4790.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,894.213,387.0088.7 %5.011,290.68237.5097.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,084.292,224.0056.3 %5.0907.95327.3763.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,748.654,729.0029.9 %5.01,174.17295.1174.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,951.803,577.4327.8 %5.0868.13110.3987.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง81,531.4323,021.3371.8 %5.0976.13528.5345.9 %5.0
สพ.ระยอง113,032.2312,086.2089.3 %5.0388.32236.7839.0 %5.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,025.441,319.0056.4 %5.0413.50235.9042.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,837.90962.8883.5 %5.01,041.06521.4349.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,734.752,537.0032.1 %5.0755.82343.5354.5 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,161.4415,560.00-69.8 %0.01,554.49559.2364.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,090.181,500.0063.3 %5.0584.68445.4623.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,324.854,619.78-38.9 %0.0522.28514.891.4 %0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,827.686,164.06-61.0 %0.0816.7935.9595.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 114,698.9815,229.06-3.6 %0.01,536.161,078.4529.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 242,544.069,811.0076.9 %5.01,110.80975.7612.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,246.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง239,717.16127,830.0046.7 %5.01,217.321,426.00-17.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด60,646.6842,145.0030.5 %5.0563.469,297.13-1,550.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย36,675.5037,056.00-1.0 %0.0833.76439.9047.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง24,010.3238,640.00-60.9 %0.0638.852,508.00-292.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง32,848.4511,144.0066.1 %5.0582.7650,001.40-8,480.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,534.1523,645.80-261.9 %0.01,549.171,646.37-6.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,509.014,038.0010.4 %5.01,079.09605.8843.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง487.15803.10-64.9 %0.0356.48110.7268.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ18,668.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,635.18ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,103,442 555,823 49.63 % 128,285 83,597 34.84 %