จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 777,193.3733,936.0056.0 %5.0279.22369.70-32.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,713.591.00100.0 %5.0456.89113.2775.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี8,942.546,696.0025.1 %5.057.88103.91-79.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54388.51-100.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,242.932,051.0036.8 %5.0666.0768.1489.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,046.152,129.0030.1 %5.0590.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี35,038.2013,584.0061.2 %5.02,814.88881.1268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี8,758.981,033.0088.2 %5.0280.6536.7286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,185.32442.0089.4 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,113.16595.0085.5 %5.0286.9055.0480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,990.04630.0084.2 %5.0189.4654.7771.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,977.25401.0089.9 %5.0176.6555.1168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,972.02384.0090.3 %5.0306.6155.1582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,591.14489.0089.3 %5.0369.1973.9380.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,908.30661.0083.1 %5.0399.2754.6086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,004.38631.0084.2 %5.0253.2354.7078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,970.04280.0092.9 %5.0215.6855.1374.4 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,374.916,374.0013.6 %5.01,152.94362.3668.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,175.912,936.5829.7 %5.0932.29606.2835.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,763.75987.0064.3 %5.0505.23304.7539.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,766.271,173.0057.6 %5.0325.63209.5435.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,260.202,620.0038.5 %5.0989.34374.8862.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,370.241,563.0053.6 %5.0723.12213.1970.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,249.402,126.0034.6 %5.0666.070.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,389.822,976.0032.2 %5.01,122.45298.7073.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,054.643,008.6025.8 %5.0989.34255.3974.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,069.633,275.0035.4 %5.01,267.40189.7285.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,893.732,172.0044.2 %5.0875.24108.3587.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,152.4012,571.14-37.4 %0.01,616.87258.1784.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,922.251,542.0060.7 %5.0837.211,083.72-29.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,315.771,057.0068.1 %5.0818.20115.9785.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี3,027.08643.0078.8 %5.0590.00176.3170.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,025.494,077.00-1.3 %0.0952.58150.4484.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,457.0523,374.99-51.2 %0.02,225.381,856.9016.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,702.306,274.00-33.4 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,247.311,368.0067.8 %5.0723.12164.3577.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,569.429,526.88-108.5 %0.01,160.48228.0380.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,275.902,834.0033.7 %5.0628.04243.9061.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,847.522,786.0027.6 %5.0894.16252.4071.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี4,887.651,488.0069.6 %5.0742.13354.7752.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,537.952,817.0037.9 %5.01,141.47378.1666.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,260.292,425.0025.6 %5.0647.0547.3192.7 %5.0
สพ.จันทบุรี11,473.088,709.0024.1 %5.0399.69218.3045.4 %5.0
รจจ.จันทบุรี 57,650.3875,271.00-30.6 %0.0892.13596.0133.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,469.3710,035.4725.5 %5.0502.23427.9014.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,071.823,223.00-4.9 %0.0532.960.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,429.023,619.0018.3 %5.01,027.37205.7780.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,206.331,854.0042.2 %5.0647.05725.63-12.1 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,101.113,175.0037.8 %5.0913.28410.0655.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,600.772,614.0043.2 %5.01,084.42621.8442.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,134.933,247.50-3.6 %0.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,481.286,503.5223.3 %5.01,954.88663.2666.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 116,943.8615,211.4810.2 %5.01,271.43212.1883.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 222,883.499,886.3556.8 %5.01,516.83305.5579.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,131.524,533.46-9.7 %0.0340.20303.6910.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี72,724.0753,434.0026.5 %5.01,452.061,070.6726.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,517.3314,560.0038.1 %5.0715.46604.2015.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,569.5312,160.0057.4 %5.0683.5518.5697.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว14,616.979,979.0031.7 %5.0752.57251.9966.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,948.6424,468.0046.7 %5.01,708.491,254.1726.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,342.472,418.0027.7 %5.0704.102.8599.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,997.14673.0077.5 %5.0532.96384.5027.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี132,550.4718,450.5686.1 %5.052,798.992,934.3294.4 %5.0
รวม 777,088 449,964 42.10 % 102,486 22,260 78.28 %