จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,754.96679.0081.9 %5.0351.75110.5668.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,649.1410,673.8648.3 %5.047.6661.15-28.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,900.3328,261.80-476.7 %0.069.3251.5825.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,057.031,821.0040.4 %5.0520.1973.6185.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,498.041,120.0075.1 %5.0456.51113.5775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,387.2413,604.0011.6 %5.01,699.18896.3247.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,269.911.00100.0 %5.0219.6820.0190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,162.95510.0087.7 %5.0311.9373.2476.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,883.79484.0087.5 %5.0222.7146.7079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,841.04327.0091.5 %5.0150.7245.8769.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,910.79384.0090.2 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,987.29375.0090.6 %5.0204.58106.7247.8 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,856.4715,888.20-46.3 %0.01,582.96451.2171.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,235.793,518.2916.9 %5.01,017.151,016.500.1 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,783.95545.0080.4 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,866.432,084.0046.1 %5.0558.22334.4940.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,217.791,509.0064.2 %5.0805.43518.2235.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,410.70906.0073.4 %5.0577.240.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,916.181,461.0070.3 %5.0710.35224.6868.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,334.961,737.0067.4 %5.0995.59474.4652.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,684.994,128.00-145.0 %0.0392.40264.4832.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,976.931,156.0070.9 %5.0938.54632.5732.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,144.092,784.3011.4 %5.0506.33263.7347.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,171.5813,719.489.6 %4.51,014.61474.8553.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,750.121,564.0010.6 %5.0805.43386.1852.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,441.64740.0078.5 %5.0634.2991.6385.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,334.21972.0070.8 %5.0425.1173.9682.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,505.943,156.4710.0 %5.0691.33139.7679.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,715.0426,912.00-470.8 %0.01,033.621,074.12-3.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,725.515,679.00-229.1 %0.0629.76646.00-2.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,200.431,263.0060.5 %5.0577.2462.2889.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,724.415,986.81-26.7 %0.0698.3740.5694.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,120.601,304.0058.2 %5.0501.17323.1535.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,537.522,958.0016.4 %5.0704.05307.1156.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,253.291,706.0047.6 %5.0342.29170.9650.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,198.521,876.0041.3 %5.0526.25295.0343.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด713.102,868.30-302.2 %0.0336.490.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,250.361,946.0040.1 %5.0642.74177.3372.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 542,029.5631,825.8894.1 %5.0515.531,113.32-116.0 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,935.295,958.00-51.4 %0.0165.15188.10-13.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,785.00726.0073.9 %5.0368.0660.8083.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,440.683,184.0041.5 %5.01,109.69343.9069.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,285.921,537.0053.2 %5.0615.27154.9374.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,377.452,770.0018.0 %5.0764.76397.2148.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,581.171,413.0060.5 %5.0729.37249.4665.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,267.143,502.5017.9 %5.0380.730.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,992.96106.0099.1 %5.01,332.20363.5272.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด128,554.9330,711.8776.1 %5.01,003.711,632.10-62.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,731.2019,110.837.8 %3.5587.15357.9739.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,537.519,281.0156.9 %5.0559.34657.86-17.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,035.667,158.1010.9 %5.01,342.21871.1035.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,362.672,088.4037.9 %5.0491.25833.12-69.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,618.09716.3572.6 %5.0222.43210.505.4 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 18,292.5213,981.0023.6 %5.03,550.442,994.5615.7 %5.0
รวม 967,201 300,678 68.91 % 36,329 20,529 43.49 %