จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา940.89442.0053.0 %5.0582.74165.9371.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,186.793,278.70-2.9 %0.0452.24110.4775.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,621.573,723.00-2.8 %0.0677.8236.8294.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,227.561,419.0056.0 %5.0620.7829.2295.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,700.5721,232.19-7.8 %0.04,481.021,264.5671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,105.431,393.0072.7 %5.0335.47220.8534.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,140.76896.0078.4 %5.0215.0951.4776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,480.221,013.0077.4 %5.0330.7159.9181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,027.65566.0085.9 %5.0369.1236.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,508.581,481.0067.2 %5.0257.9147.8781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,208.181,423.0066.2 %5.0190.6562.5367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,320.751,094.0074.7 %5.0265.6473.4972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,837.88547.0085.7 %5.0200.7746.3076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน485.68204.0058.0 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ578.86164.0071.7 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,780.782,988.0037.5 %5.01,153.22791.0431.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,089.252,812.0031.2 %5.01,020.11585.2042.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,490.502,985.0014.5 %5.0677.8285.3187.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,279.091,174.0064.2 %5.0601.76472.5521.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,941.034,198.00-6.5 %0.0867.981,445.90-66.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,267.544,314.6018.1 %5.01,814.50814.8955.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,210.812,789.00-26.2 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,762.663,868.0018.8 %5.01,153.25484.0158.0 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,637.826,222.00-34.2 %0.01,172.77398.4766.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,323.1712,929.01-55.3 %0.01,594.531,081.1732.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,506.592,758.00-83.1 %0.0498.48154.1869.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,629.86943.0074.0 %5.0734.8764.1691.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,103.781,877.0039.5 %5.0525.7047.8790.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,086.403,768.007.8 %3.5810.94156.8780.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,861.080.00100.0 %5.01,020.111,460.39-43.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,473.665,767.0022.8 %5.01,077.16200.1681.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,809.521,268.0066.7 %5.0753.89160.5378.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,904.9816,870.80-185.7 %0.01,495.5151.5596.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,430.653,157.00-120.7 %0.0697.37146.4579.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,312.452,494.0053.1 %5.0906.02434.5252.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,539.261,207.0065.9 %5.0696.8435.7294.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,460.013,652.0033.1 %5.01,771.62793.3755.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,637.824,154.00-14.2 %0.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา12,304.552,719.0077.9 %5.0791.92313.5060.4 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 92,759.7765,529.6829.4 %5.01,270.99485.3361.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,837.651,208.0068.5 %5.0552.9749.1391.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,813.974,715.1630.8 %5.01,053.92234.4277.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,327.781,303.0069.9 %5.0753.89427.5043.3 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,496.1718,816.60-79.3 %0.01,799.301,085.7139.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,144.182,122.0032.5 %5.0444.0781.1481.7 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,692.4385,429.00-2,213.6 %0.0704.38796.30-13.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 125,626.3721,160.4817.4 %5.01,007.71387.7061.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 223,253.789,548.3558.9 %5.01,647.37348.4078.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)18,352.035,403.0070.6 %5.01,959.15147.8692.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,811.483,998.70-4.9 %0.0321.94343.90-6.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 35,223.5023,740.0032.6 %5.0863.58768.0011.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ906.27ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา63,058.4937,024.0041.3 %5.0776.08993.30-28.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,947.3416,842.7023.3 %5.0673.131,678.77-149.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,030.4212,855.0028.7 %5.0653.85192.6670.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง45,207.3134,384.0023.9 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม28,190.5430,198.00-7.1 %0.0753.57956.09-26.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,131.7720,085.00-119.9 %0.01,734.591,029.5640.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,817.613,824.00-0.2 %0.0861.23569.2133.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,026.30796.0073.7 %5.0580.83383.1434.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,929.2513,424.0015.7 %5.03,297.356,158.35-86.8 %0.0
รวม 612,032 546,197 10.76 % 54,119 29,504 45.48 %