จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,880.20801.0072.2 %5.0347.10192.8544.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,208.464,474.2363.4 %5.0632.3454.2891.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,524.8453.0098.5 %5.0518.2049.2190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,208.2012,112.0014.8 %5.01,666.04787.7852.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,042.69802.0084.1 %5.0237.4599.6558.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์5,102.12799.0084.3 %5.0266.080.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,801.47427.0091.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4851.7279.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,659.112,235.1238.9 %5.0632.25216.7765.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,855.931,302.0073.2 %5.0279.60238.8514.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,675.731,708.0063.5 %5.0841.51617.2026.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,442.801,991.0042.2 %5.0556.270.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,198.021,040.0067.5 %5.0461.19405.3012.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,039.452,484.0081.0 %5.0955.61617.5935.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,039.983,801.60-86.4 %0.0428.03135.4368.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,677.413,123.0033.2 %5.0955.61511.0346.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,867.032,733.6029.3 %5.0670.3737.1194.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,549.4312,929.01-71.3 %0.01,621.170.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,696.081,525.0058.7 %5.0651.35142.2878.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,702.10945.0074.5 %5.0613.3243.7092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,155.18646.0079.5 %5.0442.18276.1137.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,768.821,677.0055.5 %5.0670.37153.7877.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,392.7817,131.01-217.7 %0.01,202.822,580.16-114.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,688.535,395.005.2 %2.51,354.95448.0966.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,646.601,218.0073.8 %5.01,050.69226.4278.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,477.3515,920.67-68.0 %0.01,811.33110.4793.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,280.161,362.0058.5 %5.0499.23139.3872.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,758.352,029.0046.0 %5.0670.33435.4035.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,635.911,781.0051.0 %5.0670.3760.2191.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,258.252,165.0070.2 %5.0841.51454.9145.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,571.723,003.0034.3 %5.0356.4355.0284.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,498.491,574.0055.0 %5.0575.29268.2553.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก762,485.1919,969.0097.4 %5.06,536.511,358.6579.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,886.621,401.0051.5 %5.0347.1058.2683.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,678.251,380.0062.5 %5.0556.27106.3780.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก4,137.811,160.0072.0 %5.0423.16110.3673.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,004.014,469.5210.7 %5.0784.42313.8560.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,224.421,162.0077.8 %5.0879.55977.50-11.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,416.322,230.1034.7 %5.0518.24124.5776.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก29,198.1412,672.7456.6 %5.01,184.72402.6366.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก431.163,506.50-713.3 %0.0273.09213.7521.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก67,955.7661,862.009.0 %4.51,146.78990.1913.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก52,063.5715,073.0071.0 %5.0469.071,232.15-162.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,537.2215,152.77-58.9 %0.01,250.661,151.567.9 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 4,050.762,288.0043.5 %5.0594.31467.8321.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,052.51763.0075.0 %5.0366.11204.9844.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก39,244.5810,758.1472.6 %5.02,351.886,765.31-187.7 %0.0
รวม 1,156,670 263,035 77.26 % 40,411 23,890 40.88 %