จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,718.75593.0078.2 %5.0478.09228.0052.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,272.925,795.0037.5 %5.062.920.9598.5 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,966.25336.7991.5 %5.021.530.9595.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,212.621,735.0046.0 %5.0706.29149.3878.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,273.841,510.0053.9 %5.0687.2747.5093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,320.994,514.1651.6 %5.01,733.14638.5563.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,806.231,134.0076.4 %5.0307.190.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,073.81313.0092.3 %5.0305.2657.9081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,013.95490.0087.8 %5.0444.93105.3076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,119.79727.0082.4 %5.0276.3956.4679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,070.50619.0084.8 %5.0333.2666.6680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,860.051,583.0067.4 %5.0405.9392.7877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,006.31344.0091.4 %5.0239.1158.8975.4 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ25,183.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ886.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,013.891,933.0061.4 %5.01,143.651,680.13-46.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,092.01641.0079.3 %5.0478.09245.9148.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,967.972,538.4063.6 %5.0699.8257.0491.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,935.541,786.0054.6 %5.0991.52741.1125.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,251.661,146.0064.8 %5.0687.27227.5566.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,010.381,499.6150.2 %5.0419.52418.270.3 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,676.643,000.0035.9 %5.01,105.623,754.95-239.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,166.22369.0083.0 %5.0522.55683.81-30.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,100.661,430.0065.1 %5.0953.49170.6482.1 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,408.924,581.63-3.9 %0.01,105.62242.5978.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,905.7212,722.76-60.9 %0.01,371.8453.2296.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว3,556.081,102.0069.0 %5.0744.31273.1263.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,551.181,065.0070.0 %5.0763.3368.8091.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,799.16466.0083.4 %5.0554.15179.7367.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,876.523,315.6114.5 %5.0915.46209.3277.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,694.681,456.0074.4 %5.0763.33364.8452.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,662.478,533.71-83.0 %0.01,143.65109.7990.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,724.151,003.0090.6 %5.0611.20350.7642.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,673.742,550.1030.6 %5.0782.34322.0158.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,661.331,992.00-19.9 %0.0915.46503.8245.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,878.251,941.0050.0 %5.0953.49660.2530.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,872.662,790.4027.9 %5.0649.2336.9694.3 %5.0
สพ. สระแก้ว11,578.242,623.0077.3 %5.0763.33587.6723.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 48,004.8136,143.0024.7 %5.0888.591,022.10-15.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,819.20879.0068.8 %5.0516.710.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,635.231,841.0049.4 %5.0801.36583.9727.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,921.051,231.0057.9 %5.0554.15140.8974.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,778.346,675.2514.2 %5.01,048.57398.3862.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,430.011,910.0044.3 %5.0668.25315.6952.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,550.9818,950.27-64.1 %0.03,672.78488.2586.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว13,635.959,916.4527.3 %5.0861.16489.9843.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว10,798.366,080.0043.7 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,799.4318,042.624.0 %2.01,501.56589.4860.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 232,165.1112,712.4760.5 %5.01,602.24518.1867.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,836.492,334.0092.7 %5.0321.6710.1796.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว55,704.9350,839.008.7 %4.01,255.891,843.55-46.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,670.1036,538.00-61.2 %0.0874.372,440.00-179.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น101,461.00124,789.02-23.0 %0.0875.90829.075.3 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,078.4415,120.20-148.8 %0.01,774.941,577.7211.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,737.062,558.8431.5 %5.0858.41312.5563.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,634.20954.0063.8 %5.0535.14151.5671.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว78,820.9011,138.0085.9 %5.035,670.327,346.3579.4 %5.0
รวม 628,256 438,831 30.15 % 80,310 32,508 59.52 %